Választások és kényszerek: Zsidó önkép és közösségtudat Közép-Európában

december 4th, 2015 § 0 comments

reciti könyv

Vá­lasz­tá­sok és kény­sze­rek: Zsi­dó ön­kép és kö­zös­ség­tu­dat Közép-Európában (Irodalom- és kul­túr­tör­té­ne­ti ta­nul­má­nyok), szerk. Ba­logh Mag­dol­na, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2015.

Kö­te­tünk an­nak a 2011 no­vem­be­ré­ben ren­de­zett nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­nak az anya­gá­ból nyújt vá­lo­ga­tást, ame­lyet a Vannak‑e közép-európai zsi­dó iro­dal­mak? mun­ka­cím alap­ján hir­det­tünk meg, s amely­re az MTA BtK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te és a Szlo­vák Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Vi­lág­iro­dal­mi In­té­ze­te (Ús­tav svet­ovej li­te­ra­túry SAV) együtt­mű­kö­dé­sé­nek ke­re­té­ben ke­rült sor. A kon­fe­ren­cia fel­hí­vá­sa a nem hé­ber és nem jid­dis nyel­vű iro­dal­mak­ra kér­de­zett rá, vagy­is arra ke­res­tük a vá­laszt, hogy tér­sé­günk egyes nem­ze­ti iro­dal­ma­in be­lül kirajzolható‑e egy olyan, az adott nem­zet nyel­vén szü­le­tett, de vi­lá­go­san el­kü­lö­nít­he­tő iro­dal­mi kor­pusz, ame­lyet az egy­más­sal is fe­le­se­lő mai dis­kur­zu­sok a „zsi­dó” kép­lé­keny és több­fé­le­kép­pen ér­tett fo­gal­ma alap­ján je­löl­nek meg. Egy le­het­sé­ges ti­po­ló­gia váz­la­tán gon­dol­kod­tunk, mi­köz­ben azt is vár­tuk a szlo­vák, len­gyel, cseh és ma­gyar rész­ve­vők­től, hogy szá­mot ad­ja­nak a ré­gi­ón­kon be­lü­li nem­ze­tek „zsi­dó” kom­po­nen­sé­nek kul­tu­rá­lis spe­ci­fi­ku­má­ról, aho­gyan az a 19–20. szá­zad közép-európai tör­té­nel­mé­ből és kul­túr­tör­té­ne­té­ből kiolvasható.

letöltés

impresszum

Vá­lasz­tá­sok és kényszerek
Zsi­dó ön­kép és kö­zös­ség­tu­dat Közép-Európában
(Irodalom- és kul­túr­tör­té­ne­ti tanulmányok)


Szerkesztette:
Ba­logh Magdolna

A ta­nul­má­nyok lét­re­jöt­té­hez nyúj­tott támogatásért
kö­szö­ne­tün­ket fe­jez­zük ki a
Mis­kol­ci Egye­tem Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Dok­to­ri Iskolájának.

A for­dí­tá­sok el­ké­szí­té­sé­hez nyúj­tott tá­mo­ga­tá­sért a SLOLIA
(Slo­vak Li­te­ra­tu­re in Ab­road) Ala­pít­vány­nak tar­to­zunk köszönettel.

This book has re­ce­i­ved a sub­sidy from SLOLIA Committee,
the Cen­ter for In­for­ma­ti­on on Li­te­ra­tu­re in Bra­tis­la­va, Slovakia.

A bo­rí­tón Vaj­da La­jos Ön­arc­kép temp­lom­mal [1935 k.]
című mun­ká­ja látható.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–20‑8

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Tör­del­te: He­ge­düs Béla

Budapest
2015

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?