Eszedbe jussak”: Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról (Hagyományfrissítés ‧ 3)

október 7th, 2015 § 0 comments

reciti könyv

Eszed­be jus­sak”: Ta­nul­má­nyok Arany Já­nos Ham­let-for­dí­tá­sá­ról, szerk. Pa­ra­izs Jú­lia, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2015 (Ha­gyo­mány­fris­sí­tés, 3).

Wil­li­am Shakes­peare Ham­letje Arany Já­nos for­dí­tá­sá­ban nem­ze­ti kul­tú­ránk és iden­ti­tá­sunk egyik sa­rok­kö­ve. Je­len ta­nul­mány­kö­tet szer­zői arra vál­lal­koz­nak, hogy a da­ra­bot mint „ön­ér­té­kű” iro­dal­mi al­ko­tást ol­vas­sák újra. Arany Ham­letje töb­bé már nem „az” ere­de­ti mű, de nem is „tö­ké­le­tes” (és ezért vég­ső so­ron lát­ha­tat­lan) má­so­lat, ha­nem sok­ré­tű, több­fé­le han­gon meg­szó­la­ló és meg­szó­lal­tat­ha­tó nyel­vi al­ko­tás. In­nen vá­lik le­het­sé­ges­sé, hogy meg­in­dul­jon a vita ar­ról, hogy a for­dí­tás mi­ben „más”, mi­ben „több” az eredetinél.

letöltés

impresszum

Eszed­be jussak”
Ta­nul­má­nyok Arany Já­nos Ham­let-for­dí­tá­sá­ról

Szerkesztette:
Pa­ra­izs Júlia

Lektorálta:
Mi­ni­er Márta
Si­mon­kay Zsuzsanna

Ha­gyo­mány­fris­sí­tés ‧ 3

Sorozatszerkesztő:
Fó­rizs Gergely

A ki­ad­vány a Mű­vé­sze­tek és tu­do­mány a nem­zet­épí­tés szol­gá­la­tá­ban a 19. szá­za­di Ma­gyar­or­szá­gon K 108670 szá­mú OTKA-pályázat tá­mo­ga­tá­sá­val készült.

A bo­rí­tón és a szenny­cím­la­pon a Ráth Mór ki­adá­sá­ban meg­je­lent Shakspere-album (1880) Ham­let-il­luszt­rá­ci­ó­ja ta­lál­ha­tó, amely Arany Já­nos for­dí­tá­sá­nak egy rész­le­tét (5.1) díszítette.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 2063–8361
ISBN 978–615-5478–18‑5

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Tör­del­te: He­ge­düs Béla

Budapest
2015

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?