Amicitia: Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára / Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés

szeptember 16th, 2015 § 0 comments

reciti
könyv / Buch

Ami­ci­tia: Ta­nul­má­nyok Tüs­kés Gá­bor 60. szü­le­tés­nap­já­ra / Bei­träge zum 60. Ge­burt­stag von Gá­bor Tüs­kés, fő­szerk. / Ha­up­tedi­to­rin Len­gyel Réka, szerk. / Hera­us­ge­ber Csör­sz Ru­men Ist­ván, He­ge­düs Béla, Kiss Mar­git, Lé­nárt Or­so­lya, re­ci­ti, Bu­da­pest, 2015.

Könnyű azo­kat kö­szön­te­ni, akik sze­re­tik az ün­nep­lést, a pro­to­kollt. Tüs­kés Gá­bor egyé­ni­sé­gé­től az ilyes­mi tá­vol áll. Az ün­ne­pel­ni vá­gyók­nak, te­hát e kö­tet szer­ző­i­nek, s még in­kább szer­kesz­tő­i­nek ko­moly vizs­ga az ő tény­sze­rű­sé­ge, sal­lang­men­tes­sé­ge: va­jon tudunk‑e úgy írni (sőt: ol­vas­ni), hogy az ün­ne­pelt ked­vét lel­je a végeredményben?”

*

Es ist eine ein­fa­che­re Auf­ga­be, je­man­dem eine Fest­sch­rift zu wid­men, der es grundsätz­lich gern hat, ge­fei­ert zu wer­den. So et­was ist aber von der Per­sön­lich­ke­it von Gá­bor Tüs­kés fremd. Sei­ne Sach­lich­ke­it und sein klar­er Stil be­de­u­tet für di­e­jen­i­gen, die ihn fei­ern möch­ten – also den Au­to­rIn­nen so­wie den Hera­us­ge­be­rIn­nen des vor­li­e­gen­den Band­es –, eine ernst­haf­te Hera­us­for­de­rung. Die Frage stellt sich: kann man so sch­re­i­ben (oder so­gar le­sen und vers­te­hen), dass der Ge­fei­er­te Freu­de am Er­geb­nis hab­en wird?”

letöltés / Laden

a kötet tartalma / Inhalt des Bandes

Le­töl­tés (PDF93KB)

impresszum / Impressum

AMICITIA
Ta­nul­má­nyok Tüs­kés Gá­bor 60. születésnapjára

Beiträ­ge zum 60. Ge­burt­stag von Gá­bor Tüskés

Fő­szer­kesz­tő / Ha­up­tedi­to­rin:
Len­gyel Réka

Szer­kesz­tet­te / Herausgeber:
Csör­sz Ru­men István
He­ge­düs Béla
Kiss Mar­git
Lé­nárt Orsolya

A kö­tet meg­je­le­né­sét támogatták /
Die Aus­ga­be wurde un­ter­st­ützt von:

Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap /
Na­ti­o­na­ler Kulturfonds

Fo­dor Pál,
az MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont főigazgatója /
Di­rek­tor des Forschungszentrum
für Hu­man­wis­senschaf­ten der UAW

A borítón /
auf dem Umschlag:
Ja­kob de Zet­ter: Spe­cu­lum vir­tu­tum & vitiorum
= Hel­ler Tu­gend und Las­ter Spiegel,
Frank­furt am Main, Zet­ter, 1644, 54v.
(Wol­fen­büt­tel, HAB, Lo 8314)

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–19‑2
Ki­ad­ja a  r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu

Tör­de­lés / Satz:
Csör­sz Ru­men István
Bo­rí­tó­terv / Umschlag:
Szi­lá­gyi N. Zsuzsanna


Budapest
2015

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?