Johann Wolfgang Goethe: Az ifju Werther Gyötrelmei [ReTextum ‧ 4]

július 16th, 2015 § 0 comments

reciti könyv

Jo­hann Wolf­gang Goe­the, Az ifju Wert­her Gyöt­rel­mei, ford. Bö­lö­ni Far­kas Sán­dor, s. a. r., bev. Simon-Szabó Ág­nes, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2015 (Re­Tex­tum, 4).

Mit je­lent az 1810-es évek Ko­lozs­vár­ján Wert­hert ol­vas­ni? Ho­gyan ér­tel­mez­he­ti Goe­the ed­dig­re majd fél év­szá­za­dos mű­vét egy am­bi­ci­ó­zus fi­a­tal­em­ber? Mit ol­vas még tár­sa­i­val, és mit gon­dol­nak Eu­ró­pa kö­zel­múlt­já­nak klasszi­ku­sa­i­ról, mi­ért tart­ják fon­tos­nak for­dí­tá­su­kat? Tény­leg Bö­lö­ni Far­ka­sé az első tel­jes Werther-fordítás? Sza­ba­don bánt Goe­the mű­vé­vel?

Je­len ki­ad­vány a Bö­lö­ni Farkas-fordítás és for­rá­sa pár­hu­za­mos ki­adá­sá­val, va­la­mint a kí­sé­rő­ta­nul­mánnyal e kér­dé­sek meg­vá­la­szo­lá­sá­ra tesz kí­sér­le­tet.

letöltés

impresszum

Jo­hann Wolf­gang Goe­the
Az ifju Wert­her Gyöt­rel­mei

For­dí­tot­ta:
Bö­lö­ni Far­kas Sán­dor

Saj­tó alá ren­dez­te és a ta­nul­mányt írta:
Simon-Szabó Ág­nes

Lek­to­rál­ta:
La­bá­di Ger­gely

Re­Tex­tum ‧ 4
So­ro­zat­szer­kesz­tő:
He­ge­düs Béla
La­bá­di Ger­gely

A ki­ad­vány a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap tá­mo­ga­tá­sá­val ké­szült.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2064–728X
ISBN 978–615-5478–11‑6

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Tör­del­te: La­bá­di Ger­gely

Bu­da­pest
2015

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?