Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára

július 13th, 2015 § 0 comments

reciti könyv

Step­ha­nus nos­ter: Ta­nul­má­nyok Bar­tók Ist­ván 60. szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. Jan­ko­vics Jó­zsef, Jan­ko­vits Lász­ló, Szi­lá­gyi Emő­ke Rita, Zász­ka­licz­ky Már­ton, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2015.

A fi­no­man szőtt bar­tó­ki elő­adás­mód a tu­do­mány mel­lett min­dig tar­to­gat va­la­mi­lyen meg­le­pe­tést, at­ti­kai sót. Ez a stí­lus imi­tá­ci­ó­ra csá­bít: bevallva-bevallatlanul szá­mos pá­lya­társ pró­bál­ja utánozni.”

Bar­tók Ist­ván ba­rá­tunk kri­ti­kus ol­va­só, hol­ott a nyílt po­lé­mia tu­dó­si én­jé­től ide­gen. Ám ami­kor át­te­kin­ti a vá­lasz­tott tárgy­kör szak­iro­dal­mát, ab­ból ki­in­dul­va olyan össze­füg­gé­se­ket fe­dez fel, ame­lyek fe­lett, ami­kor ér­te­sül ró­luk szó­ban, írás­ban, az ol­va­sott szak­mun­ka szer­ző­je is ör­ven­de­zik. Re­mél­jük, hogy ezt a kö­te­tet is így ol­vas­sa majd.”

letöltés

impresszum

Step­ha­nus noster
Ta­nul­má­nyok Bar­tók Ist­ván 60. születésnapjára


Szer­kesz­tet­te:
Jan­ko­vics Jó­zsef
Jan­ko­vits Lász­ló
Szi­lá­gyi Emő­ke Rita
Zász­ka­licz­ky Már­ton

A kö­tet meg­je­le­né­sét támogatták:

Fo­dor Pál,
az MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont főigazgatója;
az MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kutatóközpont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek munkatársai;
és a szerzők

A borítón:
Le­o­nar­do da Vin­ci Gi­nev­ra de’ Benci-portréjának hátoldala
(1474, rész­let), Na­ti­o­nal Gal­lery of Art, Washington

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

 

ISBN 978–615-5478–16‑1
Ki­ad­ja a  r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu

Tör­de­lés, kép­szer­kesz­tés, borítóterv:
Szi­lá­gyi N. Zsuzsa

Budapest
2015

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?