Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás: Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén

június 12th, 2015 § 2 hozzászólás

reciti könyv

Es­ter­há­zy Pál, a mű­ked­ve­lő me­cé­nás: Egy 17. szá­za­di arisztokrata-életpálya a po­li­ti­ka és a mű­vé­szet ha­tár­vi­dé­kén, szerk. Ács Pál, mun­ka­társ Bu­zá­si Eni­kő, ol­va­só­szerk. Szé­kely Jú­lia, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2015.

Az Es­ter­há­zy Pál ha­lá­lá­nak 300. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból, 2013 má­ju­sá­ban meg­ren­de­zett kon­fe­ren­cia in­ter­disz­cip­li­ná­ris sok­fé­le­sé­gé­ben a vál­to­zás irán­ti ér­dek­lő­dés te­rem­tett egy­sé­get. Tör­té­né­szek, iro­dal­má­rok, mű­vé­szet­tör­té­né­szek, ze­ne­tör­té­né­szek, folk­lo­ris­ták, drá­ma­tör­té­né­szek és a lel­ki­ség­tör­té­net ku­ta­tói arra vol­tak kí­ván­csi­ak, hogy mi­ként vál­to­zott meg az el­múlt év­ti­ze­dek­ben a tu­do­mány Es­ter­há­zy Pál­ról al­ko­tott képe. Elő­adá­sa­ik to­vább­gon­dolt, meg­szer­kesz­tett vál­to­za­ta­i­ból állt össze ez a tanulmánykötet.

letöltés

Mi­vel nagy­mé­re­tű fáj­lok­ról van szó, ja­va­sol­juk, hogy ment­se le azo­kat (kat­tin­tás a link­re a jobb­ol­da­li egér-gombbal, majd mentés).

impresszum

Es­ter­há­zy Pál, a mű­ked­ve­lő mecénás
Egy 17. szá­za­di arisztokrata-életpálya a po­li­ti­ka és a művészet
határvidékén


Szer­kesz­tet­te:
Ács Pál

A szer­kesz­tő munkatársa:
Bu­zá­si Enikő

Olvasószerkesztő:
Szé­kely Júlia

A 2013. má­jus 22−25-én Kő­sze­gen megrendezett
Es­ter­há­zy Pál-konferencia és a 2015-ös nyom­ta­tott ki­adás támogatói:

Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap
Es­ter­há­zy Alapítvány
Ma­gyar Tu­do­má­nyos Akadémia

A bo­rí­tó Kő­fa­ra­gó Gyu­la ter­ve alap­ján ké­szült, Ja­kob Hoffmann
réz­met­sze­té­nek fel­hasz­ná­lá­sá­val, amely Es­ter­há­zy Pált
ná­dor­rá vá­lasz­tá­sá­nak évé­ben (1681) örö­kí­tet­te meg.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

 

ISBN 978–963-7341–99‑1
Ki­ad­ja a  r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu

Tör­de­lés, kép­szer­kesz­tés, borítóterv:
Szi­lá­gyi N. Zsuzsa

Budapest
2015

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ 2 Responses to Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás: Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén"

Vélemény, hozzászólás?