Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal

május 5th, 2015 § 0 comments

reciti könyv

Pár­be­széd­ben Rutt­kay Kál­mán­nal: Egy rej­tőz­kö­dő élet­mű új­ra­ol­va­sá­sa, szerk. Dá­vid­há­zi Pé­ter, Ko­má­romy Zsolt, re­ci­ti, Bu­da­pest, 2015.

Rutt­kay Kál­mán (1922–2010), a mo­dern ma­gyar ang­lisz­ti­ka ala­pí­tó­i­nak utol­só­ként el­tá­vo­zott kép­vi­se­lő­je 1947-ben kez­dett pub­li­kál­ni, majd 1963-tól 1995-ig az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­tem, 1996-tól 2008-ig a Páz­mány Pé­ter Ka­to­li­kus Egye­tem nagy ha­tá­sú ok­ta­tó­ja­ként ta­nít­vá­nyok szá­mos nem­ze­dé­két ins­pi­rál­ta. E kö­tet szer­zői arra vál­lal­koz­tak, hogy az ő an­gol és ma­gyar nyel­vű írá­sa­it új­ra­ol­vas­va meg­vizs­gál­ják, mit üzen ez a csönd­ben lét­re­ho­zott, so­ká­ig csak fo­lyó­ira­tok­ban szét­szór­va lap­pan­gott, 2002 óta nagy­részt össze­gyűj­tött élet­mű a mai ang­lisz­ti­ká­nak és a ha­zai iro­da­lom­tu­do­mány egészének.

letöltés

impresszum

Pár­be­széd­ben Rutt­kay Kálmánnal
Egy rej­tőz­kö­dő élet­mű újraolvasása


Szerkesztette:
Dá­vid­há­zi Péter
Ko­má­romy Zsolt

A kö­tet meg­je­le­né­sét az
Eöt­vös Lo­ránd Tudományegyetem
és
R. Vár­ko­nyi Ágnes
támogatta

A borítón:
Ri­chard Wil­son festménye
(Dol­ba­darn Castle and Llyn Peris)
© Man­ches­ter City Galleries

Lektorálta:
Be­zecz­ky Gábor
Si­mon­kay Zsuzsanna

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–10‑9

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Tör­del­te: He­ge­düs Béla

Budapest
2015

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?