Petelei István: Egy asszonyért [ReTextum ‧ 3]

március 4th, 2015 § 0 comments

reciti könyv

Pe­te­lei Ist­ván, Egy asszo­nyért (Re­gény), saj­tó alá ren­dez­te és a be­ve­ze­tőt írta Tö­rök Zsu­zsa, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2015 (Re­Tex­tum, 3).

Ke­ve­sen tud­ják, hogy a fő­ként no­vel­lis­ta­ként és hír­lap­író­ként is­mert Pe­te­lei Ist­ván­nak van egy kis­re­gé­nye is. A For­gách Zsu­zsán­na tör­té­ne­tét fel­dol­go­zó, 17. szá­zad­ban ját­szó­dó re­gény a szer­ző éle­té­ben nem je­lent meg kö­tet­ben. 1887-ben a Ko­lozs­vár című na­pi­lap kö­zöl­te foly­ta­tá­sok­ban, 1924-ben posz­tu­musz tet­ték köz­zé nép­sze­rű ki­adás­ban. Je­len ki­adás az Egy asszo­nyért című tör­té­nel­mi re­gény be­ve­ze­tő­vel és ap­pa­rá­tus­sal el­lá­tott tu­do­má­nyos igé­nyű forrásközlése.

letöltés

impresszum

Pe­te­lei István
Egy asszo­nyért
(Re­gény)

Saj­tó alá ren­dez­te és a be­ve­ze­tőt írta:
Tö­rök Zsuzsa

Re­Tex­tum ‧ 3
Sorozatszerkesztő:
He­ge­düs Béla
La­bá­di Gergely

A ki­ad­vány meg­je­le­né­sét az OTKA PD 101133. pályázata
támogatta.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 2064–728X
ISBN 978–615-5478–09‑3

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Tör­del­te: La­bá­di Gergely

Budapest
2015

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?