Apafi Mihály fejedelem temetése [ReTextum ‧ 2]

február 9th, 2015 § 0 comments

reciti könyv

Apa­fi Mi­hály fe­je­de­lem te­me­té­se, s. a. r. Csor­ba Dá­vid, Mikó Gyu­la, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2014 (Re­Tex­tum, 2).

Az Apa­fi Mi­hály ha­lá­lát kö­ve­tő ural­mi vál­ság­ból vissza­te­kint­ve akár po­zi­tív­vá is for­má­lód­ha­tott vol­na az utol­só er­dé­lyi fe­je­de­lem meg­íté­lé­se, de úgy tű­nik, Er­dély meg­ha­tá­ro­zó fe­je­del­mi sze­mé­lyi­sé­gei mel­lett Apa­fi alak­ja el­tör­pül. En­nek a ma már egy­ön­te­tű ar­cu­lat­nak a má­sik ol­da­lát, egy­ko­rú sok­szí­nű­sé­gét je­le­ní­ti meg az itt köz­zé­tett szö­veg­együt­tes, mely a fe­je­de­lem te­me­té­sé­hez kap­cso­lód­va a ki­ala­kult, ki­ala­kí­tan­dó­nak vélt egy­ko­rú ér­tel­me­zé­se­ket, er­dé­lyi pro­tes­táns tu­dó­sok, ta­ná­rok és lel­ké­szek kü­lön­bö­ző mű­fa­jú kéz­ira­ta­it, ki­ad­vá­nya­it tár­ja a nyil­vá­nos­ság elé.

letöltés

impresszum

Apa­fi Mi­hály fe­je­de­lem temetése

Saj­tó alá rendezte:
Csor­ba Dávid
Mikó Gyula

Lektorálta:
Sza­ba­di István

Re­Tex­tum ‧ 2
Sorozatszerkesztő:
He­ge­düs Béla
La­bá­di Gergely

A kö­tet meg­je­le­né­sét a Deb­re­ce­ni Egye­tem Re­for­má­ció­ku­ta­tó és
Kora Új­ko­ri Mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti Mű­he­lyé­nek OTKA K 101840 sz.
pá­lyá­za­ta támogatta.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 2064–728X
ISBN 978–615-5478–08‑6

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Tör­del­te: La­bá­di Ger­gely, He­ge­düs Béla

Budapest
2014

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?