Literatura 2014/4 (XL. évfolyam)

január 15th, 2015 § 0 comments

autoreferátum

Meg­je­lent a Li­te­ra­tu­ra 2014/4‑es száma.

Tartalom

Nekrológ

 • Szi­li Jó­zsef: Nyírő La­jos jele

Tanulmány

 • Ve­res And­rás: Jó­zsef At­ti­la mint irodalomkritikus
 • Kál­mán C. György: Al­kal­mi­ság és újí­tás Szép Ernő kisregényeiben
 • Tver­do­ta György: „El­íté­lem a ha­gyo­mány s a le­le­mény e hosszú vad vi­tá­ját” – Rad­nó­ti Mik­lós ér­te­ke­ző prózája

Műelemzés

 • Thom­ka Be­á­ta: Észt tör­té­nel­mi tri­ló­gia – Sofi Oksa­nen regényei

Új irodalomtörténet

 • Nagy Csil­la: Az iro­dal­mi mo­dern­ség át­ala­ku­lá­sa – Sza­bó Lő­rinc: Te meg a vi­lág (1932)
 • Re­i­chert Gá­bor: Meg­jegy­zé­sek Déry Ti­bor 1945 előt­ti életművéhez
 • Ko­vács Krisz­ti­na: Por–Sár–Köd–Folyó– Szi­get – Meg­jegy­zé­sek a vaj­da­sá­gi ma­gyar iro­da­lom né­hány szim­bó­lu­má­nak kérdéséhez

Szemle

 • Szol­láth Dá­vid: Fel­fe­de­zé­sek köny­ve – Sche­in Gá­bor– Szűcs Teri (szerk.): „Zsi­dó” iden­ti­tás­ké­pek a hu­sza­dik szá­za­di ma­gyar irodalomban
 • Ró­nay Lász­ló: Mű­fa­jok kö­zött őr­lőd­ve – Márai/Ulysses jegyzetei
 • Samu-Koncsos Kin­ga: A kér­de­zés biz­tos ta­la­ja – V. Gil­bert Edit (szerk.): A pe­ri­fé­ri­á­ról a cent­rum: Vi­lág­iro­dal­mi áram­lás a 20. szá­zad kö­zép­ső év­ti­ze­de­i­től 4.

Tar­ta­lom

Tagged

Vélemény, hozzászólás?