Literatura 2014/3 (XL. évfolyam)

október 15th, 2014 § 0 comments

autoreferátum

Meg­je­lent a Li­te­ra­tu­ra 2014/3‑as száma

Tartalom

Tanulmány

 • Gör­föl Ba­lázs: A meg­ér­tés mint esz­té­ti­kai és eti­kai prob­lé­ma – Hans-Georg Ga­da­mer Celan-értelmezéséről

Új irodalomtörténet

 • Wi­rágh And­rás: A má­so­dik pá­lya­kez­dés – Amb­rus Zol­tán: Ni­nive pusz­tu­lá­sa és egyéb történetek
 • Mé­szá­ros Zsolt: Az „Új Nő” és az „új no­vel­la” Kaff­ka Mar­git ko­rai kis­pró­zá­já­ban (1903–1908)

Műhely

 • P. Mül­ler Pé­ter: Hi­ány, cson­kí­tás, (ki)húzás, (el)hallgatás a drá­má­ban és a színpadon
 • Kar­sai György: A ki nem mon­dott mon­da­tok dra­ma­tur­gi­ai sze­re­pe Aisz­khü­losz, Szo­phok­lész és Eu­ri­pi­dész tragédiáiban
 • Ma­tus­ka Ág­nes: Egy mó­ka­mes­ter ese­te a 16. szá­za­di an­gol szín­pa­don – Tho­mas Hey­wood és a 21. szá­za­di kri­ti­ka öncenzúrája
 • Kiss At­ti­la Ati­la: Hi­ány és pro­té­zis – A je­lö­lés ha­tár­mezs­gyéi a Ti­tus And­ro­ni­cusban
 • Tóth Or­so­lya: A szó hi­á­nya és a test nyel­ve – Meg­jegy­zé­sek a Bánk bán egyik instrukciójához
 • Reuss Gab­ri­el­la: Hi­ány, hú­zás és sze­rep egy 1838-as sú­gó­pél­dány­ban és kul­tu­rá­lis em­lé­ke­ze­tünk­ben – Eg­res­sy Gá­bor első ma­gyar Lear ki­rálya Mac­re­ady Lear­jé­nek tükrében
 • Imre Zol­tán: A Má­sik hi­á­nya – Syl­va át­írá­sai (Die Csár­dás­fürs­tin) 1915–1921
 • Kiss Gab­ri­el­la: A hi­ány tra­dí­ció­kép­ző ere­je – A Philther-projekt Brecht-olvasata
 • P. Mül­ler Pé­ter: Te­át­rá­lis né­ma­ság: szót­lan szó­nok, (el)hallgató szí­nész, egy­per­ces néma gyász

Szemle

 • Decz­ki Sa­rol­ta: Egy ki­is­mer­he­tet­len élet­mű – Ha­vas­ré­ti Jó­zsef: Szerb An­tal

Tar­ta­lom

Tagged

Vélemény, hozzászólás?