Horatius arcai

december 24th, 2014 § 0 comments

reciti könyv

Ho­ra­ti­us ar­cai, szer­kesz­tet­te Haj­du Pé­ter, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2014.

Horatius_boritoA kö­tet, ame­lyet az ol­va­só a ke­zé­ben tart, több­szer­zős mo­nog­rá­fia Ho­ra­ti­us­ról. Nem ab­ban az ér­te­lem­ben szer­zői mo­nog­rá­fia, aho­gyan azt év­ti­ze­dek­kel ez­előtt el­kép­zel­ték – tud­ni­il­lik az élet­rajz­ra és az élet­mű egy­sé­gé­re kon­cent­rá­ló fo­lya­ma­tos el­be­szé­lés –, ha­nem olyan könyv, amely egy egy­sé­ges szem­lé­le­ti ke­ret­ben az élet­mű pil­la­nat­nyi­lag fon­tos­nak lát­szó összes as­pek­tu­sá­val fog­lal­ko­zik. A kö­tet fe­je­ze­te­i­nek több­sé­ge egy-egy vers kap­csán fog­lal­ko­zik va­la­mi­lyen ál­ta­lá­no­sabb Horatius-problémával is, de igye­kez­nek a kor­szak, a ró­mai (és eu­ró­pai) kul­túr­tör­té­net és az élet­mű kon­tex­tu­sá­nak be­mu­ta­tá­sa mel­lett szo­ros szö­veg­elem­zé­se­ket nyúj­ta­ni, ab­ban a meg­győ­ző­dés­ben, hogy a 21. szá­zad ele­jén a vers és an­nak szö­ve­gi­sé­ge az, ami az ol­va­só­kat leg­in­kább ér­dek­li Ho­ra­ti­us­ban.

Ma­gya­rul na­gyon ré­gen je­lent meg tu­do­má­nyos könyv Eu­ró­pa egyik leg­na­gyobb lí­rai köl­tő­jé­ről. Ezért a~jelen kö­tet­nek az is fel­ada­ta, hogy be­mu­tas­sa a~hazai ol­va­só­kö­zön­ség­nek, ho­gyan le­het (vagy szo­kás) ma­nap­ság be­szél­ni róla, ugyan­ak­kor meg­je­le­nít­se a~magyar Horatius-filológia tel­je­sít­mé­nye­it is.

Haj­du Pé­ter

letöltés

impresszum

Ho­ra­ti­us ar­cai

Szer­kesz­tet­te:
Haj­du Pé­ter

A kö­tet a 77426 szá­mú „Ho­ra­ti­us és az an­tik esz­té­ti­kai gon­dol­ko­dás” című OTKA ku­ta­tá­si prog­ram ke­re­té­ben ké­szült.
Meg­je­le­né­sét az OTKA 111086 szá­mú pub­li­ká­ci­ós pá­lyá­zat tá­mo­gat­ta.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISBN 978–615-5478–05‑5

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó: Ko­váts Bor­bá­la
Tör­de­lés: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2014

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?