Zimmermann Gerda recenziója a Puskin-kutató A. M. Gurevics tanulmánykötetéről

december 5th, 2014 § 0 comments

recenzió

А. М. Гуревич, Сокровенные смыслы [Rejtett jelentések], Москва, Совпадение, 2011.

Alekszandr Mihajlovics Gurevics moszkvai irodalomtörténész közel ötven éve foglalkozik Puskin korának irodalmával. Legújabb, 2011-ben publikált tanulmánykötetébe– miként az az alcíméből is kiderül (Cikkek Puskinról, 1984–2011) – az elmúlt közel harminc évben e tárgykörben megjelent tanulmányait, írásait válogatta össze. A kutatónak a Puskin-művek elemzésével nem volt más a célja, mint hogy olyan „rejtett”, nem nyilvánvaló szövegösszefüggésekre mutasson rá, amelyek szerinte eddig elkerülték az irodalomtörténészek figyelmét. A szerző hat művet (Jevgenyij Anyegin, Borisz Godunov, A bronzlovas, Poltava, A pikk dáma, Mese az aranykakasról) kíván új perspektívába helyezni – mind a hat elemzés során olyan nézőpontokat kínálva fel, amelyek az elemzett művek eddig felfedezetlen ún. alszövegeire (podtekst) világítanak rá. A kötet írásait keretszerűen két, magát a Puskin-kutatás helyzetét áttekintő tanulmány előzi meg, illetve zárja: a kötet bevezető írása a költő alakja, életműve és életrajza körül kialakult mítoszokat, legendákat veszi sorra, míg a kötetet záró tanulmány a költő születésének kétszáz éves jubileuma alkalmából az Oroszországban született szakirodalmi munkákat veszi számba. A kutatót leginkább Puskin történelmi, politikai, filozófiai nézetei, ideái foglalkoztatják. Arra kíváncsi, hogy a puskini történelemszemlélet hogyan, mi módon jelenik meg az 1823 és 1834 között megszületett szépirodalmi műveiben, illetve saját korának társadalmi kérdései, a puskini társadalomkritika milyen módon érhető tetten ezekben a szövegekben.

A Puskin-kutatás mítoszai című írás három olyan mítoszt vesz sorra, amelyeken keresztül Gurevics szerint évtizedeken, sőt évszázadokon át félreértelmeződött hol a puskini költészet „könnyedsége”, hol Puskin ilyen vagy olyan kontextusából kiragadott állítása, amely saját vagy hősei társadalmi szerepvállalását, történelmi nézeteit érinti. Minden mítosz sajátja az, hogy szinekdochészerűen emel ki egy elemet, egy sajátosságot a komplex és gazdag puskini gondolatvilágból és abszolutizálja azt, véli Gurevics. Ez a részt az egész helyére állító eljárás viszont elfedi az utóbbi bonyolultságát, összetettségét, ellentmondásosságát, sokszor nem téve különbséget aközött sem, hogy az adott állítás a lírai én, a hős, a narrátor vagy a levélíró Puskinhoz kötődik.

Az első, még Puskin életében kialakult mítosz szerint Puskin a „szépség szolgálója” , akinek a művészetéből hiányzik a komoly, jelentős társadalmi tartalom. A Gurevics által elemzett második és harmadik mítosz a költő és a fennálló hatalom viszonyát abszolutizálja, ilyen vagy olyan irányba eltolva azt. Az egyik Puskin mély vallásosságát és a monarchia iránti elkötelezettségét helyezi a középpontba, míg a másik ezzel éppen ellenkezőleg, a forradalmár Puskin fontosságát hangsúlyozza, és a dekabrista költő mítoszát bontja ki. Gurevics az áttekintésében kritizálja a mítoszok szélsőséges egyoldalúságát, úgy, hogy a kor szélesebb történeti, filozófiai kontextusába helyezi őket vissza.

A műelemzések kiindulópontját minden esetben a már meglévő szakirodalom lényeges téziseinek összefoglalása alkotja. Gurevics elsőként a Jevgenyij Anyegint elemzi. A verses regény legfőbb gondolatmenetének a hős életfelfogása és sorsa közti ellentétet látja. Szerinte a mű legérdekesebb vonása a komoly téma és a könnyed hangnemben rejlő ellentét, amely abból fakadhat, hogy a fiktív hős-szerző úgy beszél, mintha saját baráti körének mondaná el a történteket. Gurevics az Anyegin byroni és schilleri szövegpárhuzamai mellett Benjamin Constant Adolphe című regényét nevezi meg mint lényeges irodalmi pretextust. Szerinte a két mű befejezése is hasonló: megértve, hogy nincs reményük a boldogságra, Adolphe és Anyegin is célvesztetté, élő halottá válik. A narrátor beszédmódját jellemző baráti hangvétel és a verses regénynek az idegen szövegek felé való nyitottsága teremti meg a szöveg azon sajátosságát, amit Gurevics a „kölcsönösség poétikájának” nevez.

A Borisz Godunov központi kérdése az önkényuralom két formájának − a népellenes, despotikus és az arisztokrata patriarchális forma – ütköztetése. A kötetben szereplő elemzés ennek a konfliktusnak a Puskin általi ábrázolását mutatja be. A hősök alakjának megformálásában, a történelmi tények újraértelmezésében érhető tetten a költő szimpátiája a trónkövetelő Otrepjev és a Péter előtti orosz nemesség iránt. Gurevics többször is hangsúlyozza, hogy a Borisz Godunov nem pusztán Karamzin Oroszország története című művét forrásként felhasználó történelmi drámaként, hanem egy olyan társadalomkritikaként is olvasható, amely egyaránt vonatkozik a történelmi múltra és Puskin jelenére. Ez igaz a kötetben soron következő Poltavára is, azaz a múlt felelevenítése mellett a Poltava is felfogható Puskin jelenkorának kritikájaként. Ahogy a Borisz Godunov gurevicsi interpretációjában, úgy a Poltaváéban is lényeges szerepet tölt be a már említett, régi és új nemesség közti ellentét hangsúlyozása. Míg a Borisz Godunovban Borisz képviseli az új és Otrepjev a régi rendet, addig a Poltavában ezeket a szerepeket Mazepa és Kocsubej töltik be.

A következő Puskin-szövegről, A bronzlovasról szóló írás úgy kapcsolódik az előző két mű elemzéséhez, hogy kimutatja: a már említett „nemesség-probléma” itt egy alakban, a poéma főhősében, Jevgenyijben összpontosul. Származása révén Jevgenyij ugyanis a régi nemességhez tartozik, de a viselkedése, a gondolkodásmódja és vágyai már egy új társadalmi csoporthoz kötik. Gurevics egyetért azokkal a véleményekkel, amelyek szerint Jevgenyijben jelenik meg a kisember szociokulturális és irodalmi típusa, a személyiség nélküli, tipizált hős. A bronzlovas előzményének a Jezerszkij poéma és a Jevgenyij Anyegin tekinthető, Gurevics ezek mellett kiemeli még Batyuskov és Pope műveit, amelyek a poéma bevezető, vagyis az óda műfaját felelevenítő „előhangjának” irodalmi pretextusaiként működnek. Gurevics A bronzlovast nevezi a legtitokzatosabb Puskin-műnek, ugyanakkor A pikk dámát, az elbeszélés világát jellemző sejtelmes légkör okán, szintén a titokzatos Puskin-művek közé sorolja. Mint az a tanulmánya bevezetőjéből kiderül, A pikk dáma értelmezései közt van olyan, amely a fantasztikum, van amely a hallucináció és van, amely a lázálom ábrázolásaként olvassa az elbeszélést. Gurevics elemzésének középpontjában a művet jellemző kettősség problémája áll, azaz a reális és az irreális egyidejű, szimultán jelenléte, amely az irodalomtörténész véleménye szerint az egyértelműen nem tisztázott szerzői pozíció eredménye. Emellett kiemeli, hogy a műben – miként az előzőekben is – lényeges szerep jut annak a szociális feszültségnek, amely a két nemesi csoport közötti viszonyt jellemzi. Herman az új nemességhez tartozik (szemben az idős grófnővel és Tomszkijjal), amelyet a gazdagság iránti mindent felőrlő vágy jellemez, a meggazdagodást pedig akár a törvények semmibevételének árán is el akarja érni. Gurevics irodalmi pretextusként Hoffmann műveit (Az ördög bájitala, A homokember) és a Faustot jelöli meg, ezzel a mű poétikai gyökereit a német romantikából és kora romantikából eredezteti, miközben hangsúlyozza, hogy a fantasztikum Puskin szövegében más természetű, mint az említett szövegekben.

A kötet záró elemzése a Mese az aranykakasról című verses mese újszerű megközelítése, amelynek kiindulópontja Anna Ahmatovának a meséről írt híres tanulmánya. Ahmatova elsőként hívta fel a figyelmet arra, hogy a Puskin-szöveg azonkívül, hogy az orosz folklórkincs továbbhagyományozódásának, újraírásának példájaként is működik, rendkívül finom módon autobiografikus elemeket is tartalmaz. Puskin és a hatalom ekkorra már a költő számára egyre nehezebben elviselhető viszonyának szimbolikus megjelenítésének történeteként is olvasható. Ezt a nézetet erősíti meg Gurevics írása is. A mesében ezúttal is a két fél közti ellentét tekinthető a központi problémának, amit a legpontosabban a szövegben kibomló madár-szimbolika jelenít meg. A mesében szereplő bölcs hattyúként jelenik meg, amely az újjászületésnek, de egyúttal a költőnek a szimbóluma is, míg a cárt jelentő éji madár a démonikus erőt hivatott megjeleníteni. Ezeknek a motívumoknak a kibontásával következtet Gurevics arra, hogy Puskin itt a Miklós cárral való kapcsolatát dolgozta fel.

A tanulmánykötet rövid, könnyen érhető, ugyanakkor gondolatébresztő írásai a magyar ruszisták számára is érdekes olvasmányok lehetnek. Noha az elemzések teljesen új meglátásokat nem tartalmaznak, az írások elején felsorolt és összefoglalt szakirodalmi bevezető hasznos kiindulópontja lehet akár egy későbbi monográfiának.

Аннотация

Сборник научных работ историка литературы А. М. Гуревича «Сокровенные смыслы», изданный в 2011 году, охватывает 30-летнее исследование эксперта. Цель новой интерпретации известных и для научной литературы определяющих произведений – пролить свет на те значения и смыслы, которые до сих пор не обратили на себя должного внимания исследователей. Автор интерпретирует шесть произведений Пушкина («Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Медный всадник», «Полтава», «Пиковая дама», «Сказка о золотом петушке») с новой точки зрения, подчеркивая неизведанные подтексты и мотивы произведений. Сборник представляет новые взгляды и методы и для венгерской Пушкинианы, помогая тем самым увидеть глубокие взаимосвязи за вековыми мифами. Все статьи начинаются с рассмотрения выводов научной литературы, далее исследователь проводит сравнения, вскрывая интертексты произведений, обнаруживая литературные аллюзии, иногда обращаясь к некоторым забытым, но важным научным работам, и таким образом представляет новый смысл произведения. Статьи А.М. Гуревича открывают горизонты перед решением проблем, связанных с выстраиванием нового мифа Пушкина. Ту же цель преследует и последняя глава, содержащая такие дискуссионные замечания, которые могли бы заложить основы новой Пушкинианы. Инновационные и интересные интерпретации этого сборника будут полезны не только для литературоведов, но и для всех, кто интересуется русской литературой.

Summary

The book Hidden Meanings [Сокровенные смыслы] by Moscowian literary historian A. M. Gurevich, published in 2011, contains the studies of 30 years worth of research. The new interpretations of the already well-known works, which also determine the specialised literature, aim to throw new light on thoughts and meanings that had escaped the attention of experts. The author brings new aspects to six works by Alexander Pushkin (Eugene Onegin, Boris Godunov, The Bronze Horseman, Poltava, The Queen of Spades, The Tale of the Golden Cockerel), attracting our attention to the yet unexplored subtexts and motifs of the texts. The book even represents new methods and views regarding the Hungarian Pushkiniana, which helps us to see the more relevant contexts behind the age-long myths. Each study starts with the summary of specialised literature, according to which Gurevich reveals something new by placing intertexts, literary allusions or an essential but neglected study in the spotlight. Gurevich’s writings open place such problems, which assist in establishing a new Pushkin myth. Finally, this goal is strengthened by the last chapter of the book, which includes keynote ideas capable of serving as the base for a new Pushkiniana. The innovative and exciting studies are useful not only for the researchers of literature but also for the average reader as well.

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?