In memoriam Tüskés Tibor

december 15th, 2014 § 1 comment

reciti könyv

In me­mo­riam Tüs­kés Ti­bor: Em­lé­ke­zé­sek, esszék, do­ku­men­tu­mok, vá­lo­gat­ta, szer­kesz­tet­te Tüs­kés Gá­bor, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2014.

InMemoriamboritokep

Az MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­ben mű­kö­dő kri­ti­ka­tör­té­ne­ti mun­ka­kö­zös­ség tag­ja­ként – Szö­ré­nyi Lász­ló in­té­zet­igaz­ga­tó­val tör­tént elő­ze­tes egyez­te­tés után – 2012 ja­nu­ár­já­ban az­zal a ké­rés­sel for­dul­tam 2009 no­vem­be­ré­ben el­hunyt édes­apám még élő, ál­ta­lam is­mert pá­lya­tár­sa­i­hoz, ba­rá­ta­i­hoz és ta­nít­vá­nya­i­hoz, hogy ír­ják meg a sze­mé­lyé­re és mun­ká­já­ra vo­nat­ko­zó em­lé­ke­i­ket, ref­le­xi­ó­i­kat, s rög­zít­sék kap­cso­la­tuk tör­té­ne­tét. A fel­ké­rést az a fel­is­me­rés ösz­tö­nöz­te el­ső­sor­ban, hogy ezek az írá­sok se­gít­he­tik pá­lyá­já­nak és sze­mé­lyi­sé­gé­nek jobb meg­ér­té­sét, s for­rá­sul szol­gál­hat­nak mun­kás­sá­gá­nak tár­gyi­la­gos ér­té­ke­lé­sé­hez a XX. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom, iro­da­lom­tu­do­mány és kri­ti­ka tör­té­ne­té­nek ku­ta­tá­sá­ban. Meg­győ­ző­dé­sem, hogy egy ilyen írá­sok­ból álló össze­ál­lí­tás hoz­zá­já­rul­hat a kor eszme- és men­ta­li­tás­tör­té­ne­té­nek, in­tel­lek­tu­á­lis kap­cso­lat­há­ló­za­tá­nak mé­lyebb meg­is­me­ré­sé­hez, egy­ben fényt vet­het a je­len em­lé­ke­zés­kul­tú­rá­já­ra és iro­dal­mi kultusztörténetére.

Tüs­kés Gábor

letöltés

impresszum

In Me­mo­riam Tüs­kés Tibor
Em­lé­ke­zé­sek, esszék, dokumentumok


Vá­lo­gat­ta, szerkesztette:
Tüs­kés Gábor

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–06‑2

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa

Budapest
2014

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ One Response to In memoriam Tüskés Tibor

Vélemény, hozzászólás?