Cseh ködképek fürkészője: Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára

december 4th, 2014 § 0 comments

reciti könyv

Cseh köd­ké­pek für­ké­sző­je: Írá­sok Ber­kes Ta­más 60. szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. Ba­logh Mag­dol­na, Ka­lavsz­ky Zsó­fia, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2014.

Berkes_boritokep

A Cseh köd­ké­pek für­ké­sző­je című kö­tet­ben kol­lé­gák és ba­rá­tok kö­szön­tik egy-egy írás­sal a ma­gyar bo­he­misz­ti­ka ki­vá­ló ku­ta­tó­ját, az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet Közép- és kelet-Európai Osz­tá­lyá­nak ve­ze­tő­jét, a hat­van­éves Ber­kes Ta­mást. A hu­szon­egy szer­zős Fest­sch­rift al­cí­me akár az Írá­sok Közép-Európáról Közép-Európából is le­het­ne, hi­szen a kö­tet szer­zői e ré­gi­ó­ban élő és dol­go­zó köl­tők, írók, mű­for­dí­tók, iro­da­lom­tör­té­né­szek, akik a ma­gyar, szlo­vák, cseh, len­gyel, orosz és lit­ván nyel­vű iro­da­lom, iro­da­lom­tör­té­net és ‑el­mé­let prob­lé­má­it, kér­dé­se­it fe­sze­ge­tik. A kö­te­tet sze­mé­lyes hang­vé­te­lű írá­sok nyit­ják, majd Ber­kes Ta­más ku­ta­tá­si té­má­i­hoz kap­cso­ló­dó ta­nul­má­nyok kö­vet­kez­nek. Eb­ben a rész­ben egye­bek mel­lett a Mo­nar­chi­á­ról, a cseh-morva nép­da­lok­ról, a cseh me­sék­ről, a cseh-magyar műfordítás-elméletről, a len­gyel iro­da­lom­ról, a Kaf­kát for­dí­tó Má­ra­i­ról, és a kor­társ ma­gyar iro­da­lom szlo­vák fo­gad­ta­tá­sá­ról esik szó. A har­ma­dik egy­ség­ben a ma­gyar iro­da­lom, a ne­gye­dik­ben pe­dig a len­gyel, lit­ván és orosz iro­da­lom­mal és nyelv­vel fog­lal­ko­zó írá­sok olvashatók.

letöltés

impresszum

Cseh köd­ké­pek fürkészője
Írá­sok Ber­kes Ta­más 60. születésnapjára

Szerkesztette:
Ba­logh Magdolna
Ka­lavsz­ky Zsófia

A kö­tet meg­je­le­né­sét támogatta:
Cseh Cent­rum, Budapest
és az
MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézete.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–07‑9

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa

Budapest
2014

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?