Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások

november 27th, 2014 § 0 comments

reciti könyv

Ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­er­tör­té­ne­tek, kap­cso­lat­há­lók, író­cso­por­to­su­lá­sok, szerk. Biró An­na­má­ria, Boka Lász­ló, Nagyvárad–Budapest, Par­ti­um Ki­adó – re­ci­ti, 2014.

ertelmisegi_karriertortenetek_borito

Az ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­e­rek ku­ta­tá­sa az irodalom- és mű­vé­szet­szo­cio­ló­gia, a tár­sa­da­lom­tör­té­net, il­let­ve a meg­úju­ló tör­té­net­tu­do­mány bi­zo­nyos al­disz­cip­lí­ná­i­ban is ked­velt ku­ta­tá­si téma. A ma­gyar ér­tel­mi­ség­tör­té­net ku­ta­tá­sa mind­azon­ál­tal nem fej­lő­dött ön­ál­ló tu­do­mány­ág­gá, s in­kább egyéb te­ma­ti­kus rész­ku­ta­tá­sok­ban me­rült fel az egyé­ni vagy cso­por­tos kar­ri­er­mo­del­lek tisz­tá­zá­sá­nak igé­nye. A kar­ri­er­ter­ve­zés­sel össze­füg­gés­ben álló kap­cso­lat­épí­té­si stra­té­gi­ák a há­ló­zat­ku­ta­tá­son be­lül te­ma­ti­zá­lód­tak, az írói cso­por­to­su­lá­sok ku­ta­tá­sá­ban is új meg­kö­ze­lí­tés­mó­dot ered­mé­nyez­ve. Nyil­ván­va­ló te­hát, hogy olyan, csu­pán rész­ben ku­ta­tott te­rü­let­ről van szó, mely­ben el­ső­sor­ban in­ter­disz­cip­li­ná­ris vizs­gá­la­tok­ra van szük­ség, az iro­da­lom, kultúra- és tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok kép­vi­se­lői kö­zös pár­be­széd út­ján ala­kít­hat­ják ki azt az el­mé­le­ti hát­te­ret, fo­ga­lom­hasz­ná­la­tot és szük­sé­ges ter­mi­no­ló­gi­át, amely a ké­sőb­bi­ek­ben meg­ala­poz­hat­ja a ha­son­ló jel­le­gű ku­ta­tá­sok metodológiáját.

A nagy­vá­ra­di Par­ti­umi Ke­resz­tény Egye­tem Ma­gyar Nyelv és Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Tan­szé­ke ez­zel a cél­lal tar­tot­ta 2013. jú­li­us 5–6‑án az Ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­e­rek, kar­ri­er­min­ták, írói cso­por­to­su­lá­sok. Tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti és iro­dal­mi rep­re­zen­tá­ci­ók című kon­fe­ren­ci­á­ját. A kon­fe­ren­cia, a te­ma­ti­ka gaz­dag­sá­gá­nak meg­fe­le­lő­en, ugyan­ak­kor az alap­ku­ta­tá­sok hi­á­nyos­sá­ga­it is fel­is­mer­ve, a tel­jes ma­gyar nyelv­te­rü­le­ten ha­gyo­mányt igyek­szik te­rem­te­ni, s a szer­ve­zők szán­dé­ka sze­rint két­éven­te ke­rül megrendezésre.

Az első kon­fe­ren­cia a le­het­sé­ges for­rás­cso­por­tok szám­ba­vé­te­lé­re kon­cent­rált, a fel­ve­tett kér­dés­kö­rök iro­dal­mi mű­vek­ben való meg­je­le­né­sét vizs­gál­ta, de nem zár­ta ki a képviselet-elv iro­da­lom­szo­cio­ló­gi­ai, kultúra-kritikai at­ti­tűd­je­i­nek tár­gyal­ha­tó­sá­gát sem. A kon­fe­ren­ci­át tu­da­to­san úgy ter­vez­tük, hogy át­fo­gó jel­le­ge le­gyen, vagy­is az el­mé­le­ti elő­adá­sok mel­lett igye­kez­tünk olyan elő­adó­kat is meg­hív­ni, akik ala­pos tu­dás­sal ren­del­kez­nek egy-egy tör­té­ne­ti kor­szak­ról és ezek egé­szé­ben, il­let­ve egy-egy ti­pi­kus vagy akár ati­pi­kus ese­tet ki­emel­ve mu­tat­ják be az ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­er­épí­tés el­té­rő modelljeit.

ekönyv olvasása és letöltése

Le­töl­tés (PDF, 1.38MB)

impresszum

Ér­tel­mi­sé­gi karriertörténetek,
kap­cso­lat­há­lók, írócsoportosulások


Szerkesztette:
Biro Annamária
Boka László

A könyv meg­je­le­né­sét a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap támogatta

ekönyv:

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–04‑8
ISBN 978–606-8156–60‑6

Ki­ad­ja a Par­ti­um Kiadó
és
a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu

Nagy­vá­rad – Budapest
2014

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?