A’ Magyar Páméla [ReTextum ‧ 1]

október 9th, 2014 § 0 comments

reciti könyv

Kis Já­nos, A’ Ma­gyar Pá­mé­la: For­rás­ki­adás, be­ve­zet­te és saj­tó alá ren­dez­te La­bá­di Ger­gely, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2014 (Re­Tex­tum, 1).

AMagyarPamelaBoritoKep

A’ Ma­gyar Pá­mé­la iro­da­lom­tör­té­ne­ti ér­té­ke­lé­se meg­le­he­tő­sen egy­ön­te­tű: túl­sá­go­san meg­ké­sett, az ere­de­ti el­be­szé­lés­tech­ni­kai újí­tá­sát nem meg­őr­ző át­dol­go­zás. Ha a for­rás Sa­mu­el Ri­chard­son Pa­m­e­lája, e vé­le­mé­nyek alig­ha­nem helyt­ál­lók. Ám ha ki­de­rül, hogy Kis Já­nos va­ló­já­ban egy egy­kor nép­sze­rű né­met fo­lyó­irat két-három év­vel ko­ráb­bi szá­má­ban meg­je­lent el­be­szé­lést kö­vet, ak­kor újra kell gon­dol­nunk, mit tu­dunk a 18–19. szá­zad for­du­ló­ja ma­gyar iro­dal­má­ról, a Pa­me­la utó­éle­té­ről és Kis Já­nos szem­pont­ja­i­ról. Je­len ki­ad­vány A’ Ma­gyar Pá­mé­la és for­rá­sa pár­hu­za­mos ki­adá­sá­val, va­la­mint a be­ve­ze­tő ta­nul­mánnyal erre tesz kí­sér­le­tet.

letöltés

impresszum

Kis Já­nos
A’ Ma­gyar Pá­mé­la
For­rás­ki­adás

Be­ve­zet­te és saj­tó alá ren­dez­te:
La­bá­di Ger­gely

Re­Tex­tum ‧ 1
So­ro­zat­szer­kesz­tő:
He­ge­düs Béla
La­bá­di Ger­gely

A ki­ad­vány a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia tá­mo­ga­tá­sá­val ké­szült.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2064–728X
ISBN 978–615-5478–03‑1

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Tör­del­te: La­bá­di Ger­gely, He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2014

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?