Tükrök között: Tüskés Tibor levelesládájából

szeptember 16th, 2014 § 0 comments

autoreferátum

Tük­rök kö­zött: Tüs­kés Ti­bor le­ve­les­lá­dá­já­ból, vá­lo­gat­ta, szer­kesz­tet­te, a jegy­ze­te­ket írta Tüs­kés Gá­bor, saj­tó alá ren­dez­te, a vá­lo­ga­tást és a jegy­ze­te­ket ki­egé­szí­tet­te Si­mon Zsu­zsan­na, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas Ki­adó – MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont, 2014.

A kö­tet mint­egy há­rom­száz, 1950–2007 kö­zött Tüs­kés Ti­bor­hoz írt, ed­dig túl­nyo­mó­részt kö­zö­let­len le­ve­let tar­tal­maz idő­rend­ben, ma­gya­rá­zó jegy­ze­tek­kel ki­egé­szít­ve. A for­rás­anyag irodalom- és kor­tör­té­ne­ti je­len­tő­sé­gét el­ső­sor­ban az adja, hogy a le­ve­lek rá­vi­lá­gí­ta­nak az iro­dal­mi élet mű­kö­dé­sé­re, iro­da­lom és kép­ző­mű­vé­szet kap­cso­la­tá­ra, a kor iro­da­lom­po­li­ti­kai vi­szo­nya­i­ra, szel­le­mi tö­rek­vé­se­i­re. A gyűj­te­mény­ből ki­raj­zo­ló­dik a cím­zett kri­ti­ku­si, iro­da­lom­tör­té­né­szi, szer­kesz­tői mun­ká­ja, s föl­sej­le­nek egy élet­pá­lya és em­be­ri sors kör­vo­na­lai. A le­vél­írók kö­zött olyan ne­vek ta­lál­ha­tók, mint Bá­lint End­re, Ber­tha Bul­csu, Bor­sos Mik­lós, Csor­ba Győ­ző, Déry Ti­bor, Fej­tő Fe­renc, Füst Mi­lán, Her­ná­di Gyu­la, Illyés Gyu­la, Kas­sák La­jos, Ko­do­lá­nyi Já­nos, Lá­zár Er­vin, Mándy Iván, Né­meth Lász­ló, Ott­lik Géza, Pi­linsz­ky Já­nos, Rába György, Ró­nay György, Som­lyó György, Cs. Sza­bó Lász­ló, Ve­res Péter.

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?