Literatura 2014/2 (XL. évfolyam)

július 8th, 2014 § 0 comments

autoreferátum

Meg­je­lent a Li­te­ra­tura 2014/2‑es száma.

Tartalom

Tanulmány

 • And­rás Csaba
  Az összeesküvés-elméletek poétikája
  ‒ In­ten­ció és vé­let­len az iro­dal­mi szö­ve­gek és a „vi­lág” olvasásakor ‒
 • Jó­zan Ildikó
  Francia–magyar
  ‒ For­dí­tás, iro­da­lom és po­li­ti­ka a két vi­lág­há­bo­rú között ‒

Új irodalomtörténet

 • Tver­do­ta György
  A ha­gyo­mány­őr­ző mo­dern­ség születése

Műhely

 • Z. Var­ga Zoltán
  Kom­pa­ra­tisz­ti­ka a 21. században
 • T. Sza­bó Levente
  Mit te­gyünk az első nem­zet­kö­zi össze­ha­son­lí­tó iro­da­lom­tu­do­má­nyi lappal
  ‒ Szem­pon­tok az Össze­ha­son­lí­tó Iro­da­lom­tör­té­nel­mi La­pok (Acta Com­pa­ra­tio­nis Lit­ter­arum Uni­ver­sa­rum) újraértéséhez ‒
 • Fried Ist­ván
  Kom­pa­ra­tisz­ti­kai kérdőjelek…
 • Da­rab Ágnes
  Kom­pa­ra­tisz­ti­ka és antikvitás
  ‒ Id. Pli­ni­us: Na­tu­ra­lis his­to­ria VIII 20‒21. ‒
 • La­dá­nyi István
  „Poszt­ju­go­szláv” kon­tex­tu­sok: az össze­ha­son­lí­tó ol­va­sa­tok elkerülhetetlensége
 • Kál­mán C. György
  Össze­ha­son­lí­tó iro­da­lom­tu­do­mány az in­ter­net korában

Szemle

 • Cris­ti­an Réka M.
  Tu­do­mány és „együtt­al­ko­tás” – egy el­mé­le­ti kép­let leképezései
  ‒ Bollo­bás Eni­kő: Egy kép­let nyo­má­ban – Ka­rak­ter­elem­zé­sek az ame­ri­kai és a ma­gyar iro­da­lom­ból
 • And­rás Csaba
  Min­dig más alakban
  ‒ (Bé­nyei Ta­más: Más alak­ban – A me­ta­mor­fó­zis le­het­sé­ges po­é­ti­kái és po­li­ti­kái

Tar­ta­lom

Tagged

Vélemény, hozzászólás?