Jólét és erény: Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről

június 12th, 2014 § 0 comments

reciti könyv

Jó­lét és erény: Ta­nul­má­nyok Szé­che­nyi Ist­ván Hi­tel című mű­vé­ről, szerk. Hi­tes Sán­dor, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2014 (Ha­gyo­mány­fris­sí­tés, 2).

nh2borito

Gróf Szé­che­nyi Ist­ván Hi­tel című, 1830-ban meg­je­lent köny­ve ma is a 19. szá­zad egyik leg­töb­bet em­le­ge­te ma­gyar nyel­vű szö­ve­ge. Je­len ta­nul­mány­kö­tet szer­zői el­té­rő tu­do­mány­ágak fe­lől, töb­bek közt a po­li­ti­ka­tör­té­net, a gaz­da­ság­tör­té­net, az esz­me­tör­té­net és az iro­da­lom­tör­té­net össze­füg­gé­se­i­ben ve­szik szem­ügy­re Szé­che­nyi mun­ká­ját, s jut­nak az ed­dig is­mer­tek­től sok te­kin­tet­ben el­té­rő meg­ál­la­pí­tá­sok­ra. A ta­nul­má­nyok ol­vas­tán ki­tű­nik, a Hi­tel nem csu­pán a ma­gyar tör­té­ne­lem egy ki­emel­ke­dő je­len­tő­sé­gű kor­sza­ká­nak a meg­is­me­ré­sé­hez el­en­ged­he­tet­len, ha­nem sa­ját ko­runk gaz­da­sá­gi, tár­sa­dal­mi és kul­tu­rá­lis va­ló­sá­gá­nak a jobb meg­ér­té­sé­hez is hoz­zá­se­gít. A kö­tet köz­zé­tesz a Hi­tel egy kor­társ ol­va­só­já­tól szár­ma­zó, ed­dig ki­adat­lan kéz­ira­tot is.

letöltés

impresszum

Jó­lét és erény
Ta­nul­má­nyok Szé­che­nyi Ist­ván Hi­tel című művéről

Szerkesztette:
Hi­tes Sándor

Ha­gyo­mány­fris­sí­tés ‧ 2
Sorozatszerkesztő:
Fó­rizs Gergely

A kö­tet ta­nul­má­nya­i­nak több­sé­ge az MTA Bölcsészeudományi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézete
2012. no­vem­ber 29-én ren­de­ze kon­fe­ren­ci­á­já­ra készült.
A kon­fe­ren­cia meg­ren­de­zé­sét a KA-VOSZ Pénz­ügyi Szol­gál­ta­tá­so­kat Köz­ve­tí­tő Zrt. tá­mo­ga­tá­sa tee lehetővé.

A bo­rí­tón és a szenny­cím­la­pon az Oszt­rák Nem­ze­ti Bank a Hi­tel
meg­je­le­né­sé­nek ide­jén for­ga­lom­ban lévő egyik bank­je­gye látható.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 2063–8361
ISBN 978–615-5478–00‑0

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Tör­del­te: He­ge­düs Béla

Budapest
2014

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?