Jól őrizd helyedet” – Emlékezések Tarnai Andorra

június 11th, 2014 § 0 comments

reciti könyv

Jól őrizd he­lye­det”: Em­lé­ke­zé­sek Tar­nai An­dor­ra, vál., szerk. Tüs­kés Gá­bor, mun­ka­társ Bretz An­na­má­ria, a ké­pe­ket vál. Kecs­ke­mé­ti Gá­bor, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2014.

TarnaiBorito

E gyűj­te­mény gon­do­la­ta 2013. au­gusz­tus 24-én, Tar­nai An­dor lo­va­si sír­já­nak fe­le­sé­gem­mel és kol­lé­gá­im­mal kö­zö­sen tör­tént fel­ke­re­sé­se­kor ve­tő­dött föl ben­nem. A ha­lá­lá­nak 19. év­for­du­ló­ján, a csa­lád meg­hí­vá­sá­ra tar­tott, szűk körű meg­em­lé­ke­zés ösz­tö­nöz­het­te a fel­is­me­rést: ér­de­mes len­ne össze­gyűj­te­ni és köz­re­ad­ni a Tarnai-díjasok vissza­em­lé­ke­zé­se­it, ki­egé­szít­ve az őt kö­szön­tő és rá em­lé­ke­ző ko­ráb­bi meg újabb írá­sok­kal. A fel­is­me­rést mo­ti­vál­ta az is, hogy kö­zel húsz év telt el a ha­lá­la óta, s köz­ben fel­nőtt egy új iro­da­lom­tör­té­nész ge­ne­rá­ció, mely­nek tag­jai élet­ko­ruk­nál fog­va már nem is­mer­het­ték őt sze­mé­lye­sen. Az össze­ál­lí­tás fő cél­ja eb­ből kö­vet­ke­ző­en az, hogy mi­köz­ben rá­irá­nyít­ja a szé­le­sebb szak­mai nyil­vá­nos­ság fi­gyel­mét az élet­mű­re, a nem­ze­dé­ke­ken át­íve­lő, jel­ké­pes kéz­fo­gás gesz­tu­sá­val meg­örö­kít­se a tu­do­mány­tör­té­net egyik fon­tos fe­je­ze­tét, és fel­mu­tas­sa a ki­vé­te­les em­be­ri ka­rak­ter­rel pá­ro­su­ló, mára szin­te tel­je­sen ki­ve­szett ku­ta­tói habitust.

(Tüs­kés Gábor)

letöltés

impresszum

Jól őrizd helyedet”
Em­lé­ke­zé­sek Tar­nai Andorra

Vá­lo­gat­ta, szerkesztette:
Tüs­kés Gábor

Munkatárs:
Bretz Annamária

A ké­pe­ket válogatta:
Kecs­ke­mé­ti Gábor

A borítón
Solt­ra Ele­mér: Tar­nai Andor-díj, 2006, bronz pla­kett, át­mé­rő: 15 cm
(Tüs­kés Anna felvétele)

Weö­res Sán­dor: Jó­hi­red és nem a hiv­ság… kez­de­tű ver­sé­nek kéz­ira­ta (1984)

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–963-5478–01‑7

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa

Budapest
2014

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?