A Nemzet Kalogánya

április 25th, 2014 § 0 comments

reciti könyv

A Nem­zet Ka­lo­gá­nya: Kál­mán C. György 60. szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. Ve­res And­rás, a szerk. mun­ka­tár­sa Je­ney Éva, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2014.

kcgy60boritoKál­mán C. György ép­pen hat­van éve, áp­ri­lis 22-én lát­ta meg a nap­vi­lá­got. Ele­in­te iz­ga­lom­ban tar­tot­ta a szak­mát, hogy me­lyik irány­zat­hoz csat­la­ko­zik. Ő azon­ban elő­re­lá­tó­an úgy dön­tött, hogy egyik­hez sem. En­nek kö­szön­he­tő, hogy mun­kás­sá­gát ma már kü­lön irány­zat­ként tart­juk szá­mon. A ki­lenc­ve­nes évek­ben az­zal a di­lem­má­val szem­be­sült, hogy me­lyi­ket te­kint­se fő mű­kö­dé­si te­rü­le­té­nek: az iro­da­lom­el­mé­le­tet vagy az iro­da­lom­kri­ti­kát. Mind­két te­rü­let nagy sze­ren­csé­jé­re az utób­bit ré­sze­sí­tet­te előnyben.

Kri­ti­kus­ként meg­vesz­te­get­he­tet­len és jó­szí­vű. Már pá­lyá­ja ele­jén fel­ta­lál­ta a ci­vil ku­rá­zsit, s en­nek kö­ve­tel­mé­nyét ki­ter­jesz­tet­te az aka­dé­mi­ai szfé­rá­ra is. Cso­dá­val ha­tá­ros, de ma is köz­tünk van. Fog­lal­ko­zá­sát te­kint­ve min­de­nek­előtt jó em­ber. Ha­bo­zás nél­kül siet di­ák­jai és baj­ba ju­tott fo­lyó­ira­tok meg­se­gí­té­sé­re. Jó szó­val ok­tat és ját­sza­ni is en­ged. A pé­csi egye­te­men el­nyer­te a Leg­vaj­szí­vűbb Ok­ta­tó meg­tisz­te­lő cí­mét, amit a hall­ga­tók ki­zá­ró­lag az ő szá­má­ra alapítottak.

letöltés

impresszum

A Nem­zet Kalogánya
Kál­mán C. György 60. születésnapjára


Szer­kesz­tet­te: Ve­res András
A szer­kesz­tő mun­ka­tár­sa: Je­ney Éva

A bo­rí­tó Be­zecz­ky Gá­bor fo­tó­já­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val készült.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–963-7341–98‑4

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi Zsuzsa
Tör­del­te, web: He­ge­düs Béla
XeL­a­TeX, Li­nux Li­ber­tine, Li­nux Biolinum

Bu­da­pest

2014

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?