Literatura 2014/1 (XL. évfolyam)

április 24th, 2014 § 0 comments

au­to­re­fe­rá­tum

Meg­je­lent a Li­te­ra­tura 2014/1‑es száma.

Tartalom

Tanulmány

 • Ne­ichl Nóra
  Fab­ri­kált kul­tú­ra – A he­lyet­te­sí­tő kre­a­ti­vi­tás mo­dell­je­ként fel­fo­gott bar­ká­cso­lás mint a kul­tú­ra­te­rem­tés és az el­len­ál­lás for­má­ja a Le Ver­füg­bar aux En­fers-ben –
 • Tver­do­ta György
  „Add ki a jus­so­mat: pénzt, pa­ri­pát, fegy­vert” – Ady magyarsága –
 • Je­ney Éva
  Fe­ke­te irodalom
 • Né­meth Ákos
  „Ex oc­ci­den­te lux…” – A nyu­ga­ti uta­zás ha­gyo­má­nyá­nak új­ra­ér­tel­me­zé­se Cs. Sza­bó Lász­ló útirajzaiban –
 • Z. Var­ga Zoltán
  Ön­élet­raj­zi tér és ta­lált szö­veg: Ba­bits Mi­hály Be­szél­ge­tő­fü­ze­tei

Szemle

 • Ró­nay László
  Kosz­to­lá­nyi ál­ar­co­san – Kosz­to­lá­nyi De­zső Le­ve­le­zé­se I. 1901–1907 (Kosz­to­lá­nyi De­zső Összes Mű­vei – Kri­ti­kai ki­adás)
 • Tó­rizs Eszter
  „A nő­nél van a kulcs” – (Anya)kapocs Jó­zsef At­ti­lá­hoz – Vala­chi Anna: „A nő szá­mom­ra rej­tély”. Jó­zsef At­ti­la asszo­nyai
 • Szé­ná­si Zoltán
  Mű­al­ko­tás és esz­té­ti­kum a vi­lág­há­lón – Szűts Zol­tán: A vi­lág­há­ló me­ta­fo­rái: Be­ve­ze­tés az új mé­dia mű­vé­sze­té­be

Tar­ta­lom

Tagged

Vélemény, hozzászólás?