Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére  Kilián István publikációi (1959–2013)

május 10th, 2013 § 0 comments

reciti könyv

Szín – já­ték – köl­té­szet: Ta­nul­má­nyok a nyolc­van­éves Ki­li­án Ist­ván tisz­te­le­té­re, szerk. Czi­bu­la Ka­ta­lin, De­me­ter Jú­lia, Pin­tér Már­ta Zsu­zsan­na, Budapest–Nagyvárad, Par­ti­um Ki­adó – Pro­tea Egye­sü­let – re­ci­ti, 2013.

Ki­li­án Ist­ván pu­bi­ká­ci­ói (1959–2013), össze­ál­lí­tot­ta Med­gyesy S. Nor­bert, Bu­da­pest, Pro­tea Egye­sü­let – re­ci­ti, 2013.

Kilian80boritokep

Nyolc­va­na­dik szü­le­tés­nap­ján azt kí­ván­juk Ki­li­án Ist­ván­nak, az is­ko­la­te­rem­tő tu­dós­nak, a 2013. évi Ma­gyar Ér­dem­rend kö­zép­ke­reszt­je kitüntetejének, hogy a to­váb­bi év­ti­ze­de­ket is ha­son­ló szel­le­mi fris­ses­ség­gel és tel­je­sít­ménnyel tölt­se. Ér­dek­lő­dé­si kö­ré­nek, ta­ná­ri és tu­do­má­nyos te­vé­keny­sé­gi te­rü­le­te­i­nek meg­fe­le­lő­en a szü­le­tés­nap­ját kö­szön­tő írá­so­kat olyan drá­mai szer­ke­zet­be ren­dez­tük, amely több év­szá­zad drá­ma­írá­si szo­ká­sa­it és sza­bá­lya­it, a szö­veg­test­hez csa­tol­ha­tó ap­pa­rá­tus vál­to­za­ta­it tar­tal­maz­za: pro­ló­gust és epi­ló­gust, fő­cse­lek­ményt és al­le­go­ri­kus vo­nu­la­tot, elő‑, köz- és utó­já­té­kot – vagy­is mind­azon ré­sze­ket, ame­lyek­ről Ki­li­án Ist­ván­tól ta­nul­tunk.”

Letöltés egyben

Tel­jes könyv vá­gó­jel­lel (40 MB, nyom­dai pdf)
Tel­jes könyv vá­gó­jel nél­kül (8 MB, ebook-pdf)
Bo­rí­tó­fájl

Tartalomletöltés

Mestereknek Mestere

Rö­vid cik­ke­lyek­ben sze­dett tü­kö­re a’ ko­mé­di­á­nak vagy­is Ar­gu­men­tum
E’ Já­ték’ Sze­méllyei
Ta­bu­la gra­tu­la­to­ria

Prologus azaz Elöljáró ábrázolás

D J
Kö­szön­tő
M K
La­tin kö­szön­tés
L J
Ki­li­án Pis­ta kö­szön­té­se
S G
Em­lék­for­gács együ-munkálkodásunk ide­jé­ből
Ki­li­án Ist­ván ta­nár úr­nak 80. szü­le­tés­nap­já­ra
K T
Oa­sis
K J – N Á
Szü­le­tés­na­pi pa­ne­gi­ri­kusz izé…

Actus Primus azaz Első Felhúzás

P M
Po­do­lin plé­bá­nia­temp­lo­má­nak 14. szá­za­di falkép-ciklusai a kor­társ misz­té­ri­um­já­té­kok em­lé­két őr­zik
B I
„Di­vus Ki­li­a­nus”
(Páz­mány Pé­ter Szent Ki­li­án­ról)
D Á
A ka­len­dá­ri­um és a te­át­rum vi­lá­gá­nak érint­ke­zé­sei – avagy né­hány ada­lék egy 17. szá­za­di szál­ló­ige „kar­ri­er­jé­hez”
M I
Szent­mi­se
Kom­pi­lá­ci­ós kér­dé­sek Ke­le­men Di­dák 1737-ben ki­ado pré­di­ká­ci­ó­já­ban
E A
Pa­ta­chich Ádám nagy­vá­ra­di könyv­tá­rá­nak tör­té­ne­té­hez
M I
Nyel­vi és tar­tal­mi vál­to­zá­sok a 18. szá­za­di arisz­tok­ra­ta könyv­tá­rak­ban Ma­gyar­or­szá­gon
Szem­pon­tok és pél­dák
P T
„Ode ad Hun­ga­ros”
Az 1797. évi ma­gyar ne­me­si fel­ke­lés köl­té­sze­té­ről

Actus Intermedius azaz (Első) közben-járó beszéd

S R
Hit, nem hit: „a ki hi­szen a Kris­tus­ban és nem hi­szen a Kris­tus­nak, nincs igaz hite”
A győ­ri Jó ha­lál tár­su­lat kiadvány-finanszírozó te­vé­keny­sé­ge a 18. szá­zad de­re­kán

Actus Secundus azaz Második Felhúzás

A RJ
Ter­psic­hore at the Jesu­it stage – a glance in the past, a glim­pse of the fu­tu­re
L K
Mu­sik im Pi­ar­is­tend­ra­ma des 17. und 18. Jahr­hu­derts
I K
The Art of Fire in Open-Air Spec­ta­c­les in Eighteenth-Century Po­land
B O
Két gyű­rű mind fölö
Kép­vers Bahyány-Stramann Ádám és Il­lés­há­zy Te­ré­zia es­kü­vő­jé­nek al­kal­má­ból
K R
Ge­or­gi­us Zru­nek két­nyel­vű ka­rá­cso­nyi mi­séi
C R I
„Apol­lo ser­ge az Er­dő­re megy”
Ta­va­szi rec­re­a­tio és di­ák­po­é­zis a 18–19. szá­zad­ban
T GN
Élő­ké­pek a 19. szá­za­di Er­dély szín­pad­ja­in
J J – S L
Küldöem ke­gyel­med­nek egy epit­ha­la­mi­u­mot és egy ge­neth­lia­cu­mot
Köl­té­sze­ti és élet­raj­zi ada­lé­kok a neo­la­tin po­é­ta, Szé­kely­hi­di Nethlebius/Nethlébius Mi­hály mű­kö­dé­sé­hez

Actus Intermedius azaz (Második) közben-járó beszéd

S B
„Na, én lé­pek… Unom a ba­nánt…”
Egy fi­a­tal kép­vers­ku­ta­tó ese­te Ki­li­án Ist­ván­nal

Actus Tertius azaz Harmadik Felhúzás

D Á
„Non nas­ci op­ti­mum” (Plin. Nat. hist. VII 4.)
Egy gno­mi­kus to­posz ván­dor­út­ja
G T
A Föld­anya di­csé­re­te az idő­sebb Pli­ni­us­nál
M. N I
A Margit-legenda hi­ány­zó ele­je és a Pray-töredék
M H
Arany­met­szés egy 15. szá­zad végi magyar−latin iker­vers pár­hu­za­mos szö­ve­gé­ben
B J – G B
Lau­dá­ció és vi­lág­bol­do­gí­tás
S L
Io­an­nes Bo­ca­ti­us epo­sza, a Matt­hia­dos car­mi­na he­ro­i­ca (Kas­sa, 1614)

Actus Intermedius azaz (Harmadik) közben-járó beszéd

P A
Ki­vá­lasz­tott, mint a Nap

Actus Quartus azaz Negyedik Felhúzás

JM V
Onze thè­ses sur les ac­te­urs du théât­re des jé­su­i­tes de la pre­miè­re mo­der­ni­té
M S. N
Két, 18. szá­za­di is­ko­la­drá­ma, amely egy-egy Ki­li­a­nus­hoz kö­tő­dik
K E
Cha­rin­tus, a gyer­me­ki sze­re­tet pél­dá­ja
Nagy­szom­bat­ban nyom­ta­to iskoladráma-program az Uher­ské Hradiště‑i je­zsu­i­ta kol­lé­gi­um szá­má­ra
S S
A ko­lozs­vá­ri Ként ka­pá­ló szö­veg­vál­to­za­tai
K I
Folk­lór és min­den­na­pi élet a 18. szá­za­di pro­tes­táns is­ko­la­drá­mák­ban
S N. L
Jo­seph Franz von Had­wich Bahyány La­jos ná­dort kö­szön­tő szín­já­té­ka
N S
Phi­li­ber­tus lá­to­má­sának útja egy is­ko­la­drá­má­ig
C K
Az al­kal­mi já­ték­tól a re­kre­á­ci­ó­ig
S P
Ma­gyar szín­mű­vek olasz for­dí­tás­ban és az olasz szín­há­zak mű­so­rán
B Á
A „szó­ra­ko­zás ta­nyá­ja” – for­rás­köz­lés az 1766-os csek­lé­szi vi­gas­ság­ról
N I
Ka­to­na Jó­zsef Zis­ka című drá­má­ja kéz­ira­tá­nak or­tog­rá­fi­á­ja
JS S
Szi­get­vá­rad
Drá­ma­kéz­irat Nagy­vá­rad 1660-as ost­ro­má­ról

Actus Intermedius azaz (Negyedik) közben-járó beszéd

K A
Szár­nyal a dal

Actus Quintus azaz Ötödik Felhúzás

G L
A bíró, a ker­tész és a kri­ti­kus Me­ta­fo­rák Köl­csey kri­ti­kai írá­sa­i­ban
H. K M
A si­ker­te­len szín­da­rab­író Orczy Em­mus­ka útja a vi­lág­si­ker felé
S F SJ
Paul Cla­udel An­gya­li üd­vöz­lete
S G A
Szen­tek és szent­ség­tö­rők (Arany Já­nos: Tol­di es­té­je)
S J
A tü­zes ba­rát meg a na­za­ré­nu­sok
K Z
A kéz­írás és a kéz­ira­tos köny­vek sze­re­pe az orosz mo­dern­ség kul­tú­rá­já­ban
B M
A ka­to­li­kus is­ko­lai szín­ját­szás to­vább­élé­se a 20. szá­za­di Er­dély­ben
P M Z
A pas­sió­já­té­kok és a po­li­ti­ka a 20. szá­zad­ban

Epilogus azaz A példának utolsó ábrázolása

„A mai di­á­kok­nak is ezt a jól be­vált mód­szert ja­va­so­lom!”
In­ter­jú Ki­li­án Ist­ván­nal, a
Mes­te­rek­nek Mes­te­rével
ISBN 978–606-8156–45‑3
ISBN 978–963-7341–95‑3
A kö­tet meg­je­le­né­sét az OTKA 83599. szá­mú prog­ram­ja, a Par­ti­umi Ke­resz­tény Egye­tem és a Lec­tio Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let támogaa.

by-nc-sa

Köny­vünk a Cre­a­tive Com­mons Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább! 2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó. Él­jen jo­ga­i­val!

Bo­rí­tó­terv: Bánffi-Benedek And­rea
Tördelte/WEB: He­ge­düs Béla

Kilián István publikációi
(1959–2013)

Tel­jes ki­ad­vány vá­gó­jel nél­kül (132 KB, ebook-pdf)
ISBN 978–963-7341–96‑0

by-nc-sa

Köny­vünk a Cre­a­tive Com­mons Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább! 2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó. Él­jen jo­ga­i­val!

Össze­ál­lí­tot­ta: Med­gyesy S. Nor­bert
Tördelte/WEB: He­ge­düs Béla

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?