Literatura 2013/1 (XXXIX. évfolyam)

május 8th, 2013 § 0 comments

autoreferátum

Meg­je­lent a Li­te­ra­tu­ra 2013/1‑es száma.

Tartalom

Tanulmány

 • Szé­ná­si Zoltán
  „Az iro­da­lom haj­da­ni ba­kói és koronaőrei”
  – A Nyu­gat és A Hol­nap fo­gad­ta­tá­sa, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a konzervatív
  kritikára –

Műértelmezés

 • Haj­du Péter
  A tör­té­ne­lem fonákja
  – Mik­száth Kál­mán: Gert­ru­dis há­tul­ról
 • Bé­nyei Péter
  Sors­könyv – novellaformában
  – Pe­te­lei Ist­ván: Árva Lot­ti
 • Z. Var­ga Zoltán
  Csáth Géza: Anya­gyil­kos­ság
  – mű­elem­zés, di­dak­ti­kai kísérlet –
 • Szi­lá­gyi Zsófia
  Ida a vasútállomáson
  – Kosz­to­lá­nyi De­zső: A vo­nat meg­áll
 • Gö­röz­di Judit
  Ál­ló­kép­be sű­rí­tett történet
  – Mé­szöly Mik­lós: Anno (Al­bum­kép régi idők­ből) (1973) –
 • N. Tóth Anikó
  Fel­mon­da­ni a világot
  – Dar­va­si Lász­ló: Stern úr
 • Je­ney Éva
  „ami­kor más üvöl­te­ne, én ál­ta­lá­ban má­ni­á­ku­san nap­lót írok”
  – Bar­tis At­ti­la: Ká­roly avagy az iro­da­lom tör­té­ne­te

Szemle

 • Gör­csi Péter
  Poszt­mo­dern séta Tenn­es­see Wil­li­ams világában
  – Se­ress Ákos At­ti­la: Ame­ri­kai tra­gé­di­ák – Sze­rep, sze­mé­lyi­ség és ki­re­kesz­tés Tenn­es­see Wil­li­ams drá­má­i­ban

Tar­ta­lom

Tagged

Vélemény, hozzászólás?