Bodrogi Ferenc Máté könyvéről

április 23rd, 2013 § 0 comments

autoreferátum

Bod­ro­gi Fe­renc Máté, Ka­zin­czy arca és a csi­szolt­ság nyel­ve: egy ön­rep­re­zen­tá­ció disz­kur­zív hát­te­re, Deb­re­cen, Deb­re­ce­ni Egye­te­mi Ki­adó, 2012 (Cso­ko­nai Könyv­tár, 51).

bfm

A kö­tet ki­in­du­ló­pont­ja az a be­lá­tás, hogy le­he­tet­len re­konst­ru­ál­ni bár­mi­fé­le ki­zá­ró­la­gos ön­ké­pet Ka­zin­czy Fe­renc­ről, hi­szen va­ló­ság­gal önkép-kollekciója van. A re­per­to­ár tar­tal­maz azon­ban egy rend­kí­vül erős, év­ti­ze­de­ken át­íve­lő kü­lön vál­to­za­tot is, úgy tű­nik, a leg­erő­tel­je­sebb ar­cok egyi­két: a gentle­man, il­let­ve a vir­tu­o­so Ka­zin­czy ké­pét. A könyv ezen arc, il­let­ve a csi­szolt­ság (po­li­te­ness) an­gol­szász nyel­ve kö­zött té­te­lez ha­tás­tör­té­ne­ti kap­cso­la­tot. Ez a kö­vet­ke­ző szem­pon­tok­ból je­len­tő­ség­tel­jes: grá­cia­fi­lo­zó­fia, tár­si­as­ság, kri­ti­ka­fel­fo­gás, ne­ve­lő­dés, esz­té­ti­kai él­mény. Az első fe­je­zet több el­mé­le­ti táv­lat met­szés­pont­ján ve­szi szem­ügy­re a vizs­gá­lat tár­gyá­ul vá­lasz­tott ön­meg­je­le­ní­té­si min­tá­za­tot. A má­so­dik en­nek le­het­sé­ges an­gol­szász gyö­ke­re­it, a har­ma­dik pe­dig azok né­met át­té­te­le­ző­dé­se­it re­konst­ru­ál­ja, hogy a be­fe­je­ző rész­ben a már fel­so­rolt leg­fon­to­sabb as­pek­tu­sok tük­ré­ben le­gyen még lát­ha­tóbb a ro­kon­ság. A szer­ző re­mé­nyei sze­rint mind­ez­zel vi­lá­go­sab­bá vá­lik, hogy a né­met át­té­te­lek­ben transz­for­má­ló­dó an­gol­szász ha­tás alap­ve­tő fon­tos­sá­gú Ka­zin­czy ön­ér­tel­me­zé­sé­ben, s lát­vá­nyos kul­csot ad an­nak meg­szó­lít­ha­tó­sá­gá­hoz, ahogy a grá­cia és az esz­té­ti­kai él­mény fo­gal­ma­i­nak ko­ra­be­li tör­té­ne­té­hez is.

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?