Jeney Éva új könyvéről

február 11th, 2013 § 0 comments

autoreferátum

Je­ney Éva, Nyi­tott könyv: Iro­da­lom, te­rá­pia, el­mé­let, Bu­da­pest, Ba­las­si Ki­adó, 2012.

Azt hit­tem, ah­hoz, hogy az iro­da­lom­te­rá­pia el­mé­le­té­nek egy le­het­sé­ges váz­la­tát meg­ír­has­sam, fel kell füg­gesz­te­nem ol­va­sá­si szo­ká­sa­i­mat. Írás köz­ben ki­de­rült, csu­pán for­gat­ni kell a ka­lei­dosz­kó­pot, hogy más­ként für­kész­hes­sem mind­azt, ami bár­mely bib­lio­te­rá­pi­át meg­ha­tá­roz: az ol­va­só, az ol­va­sás, a könyv, a mű, a ha­tás, a be­szél­ge­tés és az írás köl­csön­ha­tá­sát. Né­ző­pont­ja­im az iro­dal­már né­ző­pont­jai, aki az iro­da­lom jó­té­kony, se­gí­tő és gyó­gyí­tó ha­tá­sát min­de­nek­előtt sa­ját ol­vas­má­nya­i­ból ismeri.

→ To­váb­bi in­for­má­ci­ók a Biblioterápia-projekt re­ci­tis oldalán!

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?