Németh S. Katalin könyvismertetése

február 11th, 2013 § 0 comments

könyvismertetés

Ka­to­li­kus in­téz­mé­nyi könyv­tá­rak Ma­gyar­or­szá­gon: Fe­ren­ces könyv­tá­rak 1680–1750, s. a. r. Zva­ra Edi­na, Bu­da­pest, Or­szá­gos Szé­ché­nyi Könyv­tár, 2008 (Adat­tár XVIXVIII. szá­za­di szel­le­mi moz­gal­ma­ink tör­té­ne­té­hez, 19/3).

A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Könyv­tár­tu­do­má­nyi Tan­szé­kén ké­szült és az Or­szá­gos Szé­ché­nyi Könyv­tár ki­adá­sá­ban je­lent meg az Adat­tár XVIXVIII. szá­za­di szel­le­mi moz­gal­ma­ink tör­té­ne­té­hez c. so­ro­zat 19/3. szá­mú kö­te­te, amely a magán- és köz­gyűj­te­mé­nyek ko­ra­új­ko­ri könyv­jegy­zé­kei kö­zül a fe­ren­ces könyv­tá­rak fenn­ma­radt könyv­lis­tá­it adja közre.

A kö­tet be­ve­ze­tő­jé­ben Zva­ra Edi­na rö­vi­den össze­fog­lal­ja a fe­ren­ces rend XVIIXVIII. szá­za­di ma­gyar­or­szá­gi tör­té­ne­tét, amely a kö­zép­ko­ri ala­pí­tá­sú szer­ze­tes ren­dek kö­zül egye­dül ma­radt fenn foly­to­no­san a hó­dolt­ság ko­rá­ban is. A rend­há­za­ik szá­má­ban sú­lyos vesz­te­sé­ge­ket szen­ve­dett, de a XVII. szá­zad vé­gé­re át­ala­kult és meg­újult rend pro­vin­ci­á­i­ban ak­kor már mint­egy 3500 rend­tag élt. A gya­ra­po­dás a fe­ren­ces könyv­tá­rak szá­má­ban és a gyűj­te­mé­nyek nagy­sá­gá­ban is le­mér­he­tő. A XVIII. szá­zad ele­jén az ezer kö­tet­nél na­gyobb könyv­tá­rak közé tar­to­zik az eper­je­si (mi­no­ri­ta), a né­met­új­vá­ri (ma­ri­á­nus), a csík­som­lyói (szal­va­to­ri­á­nus, majd ste­fani­ta) és a sza­kol­cai (szal­va­to­ri­á­nus) könyv­tár, de ha­son­ló mé­re­tű le­he­tett a fenn­ma­radt könyv­jegy­zék­kel nem do­ku­men­tál­ha­tó gyön­gyö­si (szal­va­to­ri­ánis) gyűj­te­mény is. Hogy a so­ro­zat tel­jes­sé vál­jon, a ki­ad­vány tar­tal­maz­za a je­len­tős könyv­tár­ral bíró rend­há­zak jegy­zé­kei mel­lett a kor­szak­ból fenn­ma­radt plé­bá­ni­ai könyv­lis­tá­kat, to­váb­bá egy pá­los és egy pre­mont­rei ren­di össze­ál­lí­tást is. (Mi­u­tán mind­ez a cím­lap­ról nem de­rül ki egy­ér­tel­mű­en, sok fel­ad­ványt kell meg­ol­da­ni a mo­dern könyv­tá­ri ka­ta­ló­gus­ban ku­ta­tók­nak, hogy rá­ta­lál­ja­nak egy-egy jegy­zék meg­je­le­né­si helyére.)

A szer­ze­te­si könyv­tá­rak össze­té­te­lé­ről a könyv­jegy­zé­kek rész­le­tes elem­zé­se ad­hat majd tel­jes ké­pet, ör­ven­de­tes, hogy rész­ta­nul­má­nyok már szü­let­tek a sze­ge­di könyv­tör­té­ne­ti mű­hely tag­ja­i­nak és egy­há­zi ku­ta­tók­nak a tol­lá­ból is. Zva­ra Edi­na elő­sza­vá­nak ér­de­kes fe­je­ze­te a fe­ren­ces könyv- és könyv­tár­hasz­ná­la­ti sza­bá­lyok­ról fenn­ma­radt for­rá­sok is­mer­te­té­se, ame­lyek kö­zött a köny­vek meg­őr­zé­se, a könyv­ki­adás en­ge­dé­lyez­te­té­se és a jegy­zék­be fog­la­lás sza­bá­lyai is megtalálhatók.

A kö­tet idő­rend­ben tar­tal­maz­za a kor­szak­ból fenn­ma­radt fe­ren­ces könyv­jegy­zé­ke­ket, az egyes jegy­zé­kek után rö­vid össze­fog­la­ló iga­zít el a bib­li­o­té­ka tör­té­ne­té­ben és se­gít a szak­iro­da­lom meg­is­me­ré­sé­ben. A be­tű­hí­ven, te­hát mo­dern át­írás nél­kü­li ka­ta­ló­gu­sok hasz­ná­la­tát könnyeb­bé te­szi a szak­iro­da­lom­ban ál­ta­lá­no­san hasz­nált név­anyag­gal és gaz­dag uta­ló­rend­szer­rel össze­ál­lí­tott személy- és helynévmutató.

A kö­tet egyet­len hi­á­nyos­sá­ga, hogy nem tar­tal­maz sem­mi­fé­le el­iga­zí­tást a könyv­jegy­zé­kek köz­re­adá­sa, rö­vi­dí­té­sek fel­ol­dá­sa, ne­vek azo­no­sí­tá­sa, név­mu­ta­tó szer­kesz­té­se te­kin­te­té­ben. En­nek nyil­ván két oka le­het. A ki­ad­vány szer­kesz­tői fel­té­te­lez­ték, hogy 1., olyan gya­kor­lott könyv­jegy­zék­ol­va­só­val áll­nak szem­ben, aki fej­ből tud­ja az összes köz­re­adá­si sza­bályt és gya­kor­la­tot, vagy 2., a so­ro­zat ko­ráb­bi kö­te­tei is köny­ves­pol­cán so­ra­koz­nak és bár­mi­kor le­emel­he­ti az el­iga­zí­tást tar­tal­ma­zó kö­te­tet. Saj­nos, ezek a fel­té­te­le­zé­sek nem min­dig helytállóak.

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?