Tüskés Gábor új könyvéről

december 11th, 2013 § 0 comments

autoreferátum

Tüs­kés Gá­bor, Ha­gyo­mány és kri­ti­ka: Köny­vek, köny­bí­rá­la­tok a kora új­ko­ri eu­ró­pai iro­da­lom és mű­ve­lő­dés tör­té­ne­té­hez, Bu­da­pest, MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont, 2013.

A kö­tet négy fe­je­zet­re oszt­va hat­van köny­bí­rá­la­tot és op­po­nen­si vé­le­ményt tar­tal­maz az el­múlt har­minc­öt év­ben itt­hon és kül­föl­dön nap­vi­lá­got lá­tott mű­vek­ről; a kri­ti­kák egy ré­sze itt je­le­nik meg elő­ször. A vá­lo­ga­tás te­ma­ti­kus súly­pont­ját a XVIXVIII. szá­za­di közép-európai iro­da­lom és mű­ve­lő­dés al­kot­ja, ki­te­kin­tés­sel a nyugat‑, dél- és kelet-európai iro­dal­mak­ra, esz­me­tör­té­ne­ti fo­lya­ma­tok­ra. Az össze­ál­lí­tás fő cél­ja a rend­sze­rint új alap­ku­ta­tá­sok ered­mé­nye­it köz­re­adó for­rás­ki­adá­sok, mo­nog­rá­fi­ák, ta­nul­mány­kö­te­tek és más szak­mun­kák be­mu­ta­tá­sa, ér­té­ke­lé­se, kö­vet­kez­te­té­se­i­nek to­vább­gon­do­lá­sa és be­il­lesz­té­se át­fo­gó össze­füg­gé­sek­be. A tár­gyalt mű­vek és a bí­rá­la­tok ma is ösz­tö­nöz­he­tik a ku­ta­tást, fej­leszt­he­tik a szak­mai gon­dol­ko­dást, se­gít­he­tik elvi, mód­szer­ta­ni, ter­mi­no­ló­gi­ai kér­dé­sek tisz­tá­zá­sát és hoz­zá­já­rul­hat­nak az érin­tett tu­do­mány­tör­té­ne­ti fo­lya­ma­tok pon­to­sabb megismeréséhez.

A fe­je­zet­cí­mek:

I. Mű­fa­jok, szöveg- és kiadványtípusok;

II. Művelődés- és esz­me­tör­té­ne­ti folyamatok;

III. Iro­da­lom és képzőművészet;

IV. Neo­la­tin és né­met iro­da­lom, kom­pa­ra­tisz­ti­ka, tudománytörténet.

A tár­gyalt mű­vek­ben vizs­gált vagy ki­adott szer­zők kö­zött ta­lál­ha­tó pél­dá­ul Ab­ra­ham a Sanc­ta Clara, Bes­se­nyei György, Da­ni­el Cra­mer, Du­go­nics And­rás, Eras­mus, Es­ter­há­zy Pál, Goe­the, a Gotsched-házaspár, Les­sing, Lu­ther Már­ton és II. Rá­kó­czi Fe­renc. A bí­rált mű­vek szer­zői, szer­kesz­tői és ki­adói közé tar­to­zik pél­dá­ul Bá­lint Sán­dor, Ita­lo Mi­che­le Bat­ta­fa­ra­no, Bene Sán­dor, Bits­key Ist­ván, Pe­ter Blick­le, Ber­nard Bray, Franz M. Eybl, Fa­bi­ny Ti­bor, Hopp La­jos, El­isa­beth Kle­c­ker, Pál Jó­zsef, Pen­ke Olga, Szö­ré­nyi Lász­ló, Tóth Ist­ván György, Wer­ner Wel­zig és Zemp­lé­nyi Ferenc.

A kö­te­tet a bí­rá­la­tok­ban tár­gyalt mű­vek jegy­zé­ke és név­mu­ta­tó egé­szí­ti ki.

Bol­ti ára: 2400,- Ft.

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?