Literatura 2013/4 (XXXIX. évfolyam)

december 10th, 2013 § 0 comments

au­to­re­fe­rá­tum

Meg­je­lent a Li­te­ra­tura 2013/4‑es szá­ma.

Tartalom

Tanulmány

 • Tóth Or­so­lya
  Elő­szó
 • Tar­já­nyi Esz­ter
  Egy epigon-diskurzus kör­vo­na­lai – Az epi­go­na­li­tás mint kul­tu­rá­lis em­lé­ke­zet, mint új­faj­ta szub­jek­ti­vi­tás­kri­ti­ka és mint ön­ma­gá­ra ref­lek­tá­ló tör­té­ne­ti tu­dat –
 • Tóth Or­so­lya
  „Mint Hob­lik” – Eset­ta­nul­mány egy Berzsenyi-epigonról –
 • Mil­ba­cher Ró­bert
  A Já­nos vi­téz mint hy­per­tex­tus – Ada­lé­kok Pe­tő­fi pá­lya­kez­dé­sé­nek ér­tel­me­zé­sé­hez –
 • Me­kis D. Já­nos
  Tisz­te­let­adás, után­zás, ha­tás – Köl­té­szet Ady bűv­kö­ré­ben –
 • Szol­láth Dá­vid
  Vi­lág­hi­ány pro­le­tár­vers­ben – Jó­zsef At­ti­la külváros-verseinek mű­fa­já­hoz –

Új irodalomtörténet

 • An­gya­lo­si Ger­gely
  Esz­té­tiz­mus, esz­té­ti­zá­ló mo­dern­ség

Műhely

 • Fuchs Anna
  A ba­rokk sze­re­pe Szent­ku­thy Mik­lós két an­tik té­má­jú re­gé­nyé­ben

Szemle

 • He­té­nyi Zsu­zsa
  A re­a­liz­mus rej­té­lyei és az ér­tel­me­zés ér­té­kei – kom­pa­ra­tív re­cen­zió­ana­lí­zis
 • Mester-Takács Tí­mea
  Ők és a nők – Kor­társ fér­fi­írók iro­dal­mi nő­ala­kok­ról – Scher­ter Ju­dit: Hős­nők és írók. Dar­va­si Lász­ló, For­gách And­rás, Gre­csó Krisz­ti­án, Háy Já­nos, Ku­kor­elly End­re, Már­ton Lász­ló, Ná­das Pé­ter, Par­ti Nagy La­jos, Spi­ró György
 • Be­zecz­ky Gá­bor
  Paul Fry: Int­ro­duc­ti­on to the the­ory of li­te­ra­tu­re

Tagged

Vélemény, hozzászólás?