Literatura 2013/3 (XXXIX. évfolyam)

október 15th, 2013 § 0 comments

autoreferátum

Meg­je­lent a Li­te­ra­tu­ra 2013/3‑as száma.

Tartalom

Tanulmány

 • Szi­li József
  Ágoston-féle ör­dög­la­kat – Az au­gus­ti­nu­si hit stí­lus­bra­vúr­ja: pró­zá­ba rej­tett, több­szö­rö­sen össze­tett ön­szer­kesz­tő, ön­zá­ró szövegalakzat –
 • Hor­váth Györgyi
  An­ti­po­li­ti­ka a ma­gyar iro­da­lom­tu­do­mány­ban a ’90-es években

Műértelmezés

 • Ba­zsá­nyi Sándor
  „Ez iro­da­lom” – Kosz­to­lá­nyi De­zső Esti Kor­néljá­nak Ti­zen­har­ma­dik, Ti­zen­ötö­dik és Ti­zen­ha­to­dik fe­je­ze­te (me­lyek­ben lát­vá­nyo­san ki­tel­je­se­dik esz­té­ti­ka és eti­ka szép­iro­dal­mi tükörjátéka) –
 • Decz­ki Sarolta
  Vo­nat a sem­mi­be – Tar Sán­dor: A 6714-es sze­mély

Műhely

 • Kál­mán C. György
  Az új­ra­fel­fe­de­zés le­he­tő­sé­gei – rend­sze­rek és irodalomelmélet
 • Z. Var­ga Zoltán
  Szö­veg – Mű, ol­va­sás – írás – Ro­land Bart­hes szö­veg­el­mé­le­te negy­ven év múltán –
 • Haj­du Péter
  Az epi­ku­re­us for­du­lat és Ho­ra­ti­us Ars po­e­ti­cája

Literatura-díj

 • In­zsöl Kata
  Ur­ba­ni­zá­ció, asszi­mi­lá­ció, ide­gen­ség – Kó­bor Ta­más: Ki a get­tó­ból
 • Já­no­sa Eszter
  Duchamp-öröknapok – Sze­mé­lyes­ség és sze­mély­te­len­ség Tan­do­ri De­zső „élet-művében” –

Szemle

 • Bollo­bás Enikő
  A má­sik Wo­olf, más Wo­ol­fok, a Wo­ol­fok má­sik­jai – Sél­lei Nóra: A má­sik Wo­olf – Kul­tu­rá­lis (ön)reflexivitás Vir­gi­nia Wo­olf har­min­cas évek­be­li szö­ve­ge­i­ben

Tar­ta­lom

Tagged

Vélemény, hozzászólás?