Literatura 2013/2 (XXXIX. évfolyam)

július 15th, 2013 § 0 comments

au­to­re­fe­rá­tum

Meg­je­lent a Li­te­ra­tura 2013/2‑es szá­ma.

Tar­ta­lom

Ta­nul­mány

 • Ko­vács Ár­pád
  Mi az eg­zisz­ten­ci­á­lis me­ta­fo­ra?

Mű­ér­tel­me­zés

 • Hi­tes Sán­dor
  A kincs­től a tő­ké­ig
  – Kí­sér­tet­tör­té­net és pénz a ko­rai ma­gyar no­vel­lá­ban (Kár­mán, Fáy, Köl­csey) –
 • Csön­ge Ta­más
  „Gyer­mek­ko­rod köde üle­pe­dett fe­jed­be”
  – Sze­mé­lyi­ség és ne­ve­lő­dés A gó­lya­ka­li­fá­ban

Műhely

 • P. Mül­ler Péter–Rosner Krisz­ti­na
  Té­ve­dé­sek (víg) já­té­ka
 • Orosz­lán Ani­kó
  „Iszá­kos a ne­vünk, s utá­na a disz­nó cím is ra­gad még”
  – A re­ne­szánsz szí­nész és a ré­szeg­ség –
 • Se­ress Ákos
  A sze­xu­a­li­tás fur­csa tör­té­ne­te
  – Ed­ward Al­bee és a ho­mo­fób szín­ház­kri­ti­ka –
 • Ba­las­sa Zsó­fia
  Az em­lé­ke­zés té­ve­dé­sei Bec­kett és Stop­pard drá­má­i­ban
 • Gör­csi Pé­ter
  Meg­té­vesz­tő dra­ma­tur­gi­ák
  – Szán­dé­kos té­vesz­té­sek Mar­tin Mc­Do­nagh Leenane-trilógiájában –
 • Ros­ner Krisz­ti­na
  Vice or not?
  – Az el­uta­sí­tás for­mái a szín­ház­al­ko­tói fo­lya­mat­ban –
 • P. Mül­ler Pé­ter
  A tü­né­keny­ség fé­ti­se, az is­mét­lés gya­kor­la­ta és az ar­chí­vum lo­gi­ká­ja

Szemle

 • Seb­ők Or­so­lya
  Ko­vács Gá­bor: A tör­té­net­kép­ző vers­idom, 2010

Tagged

Vélemény, hozzászólás?