Hagyományfrissítés, 1.

december 28th, 2012 § 0 comments

reciti könyv

Szív­ből jövő em­lé­ke­zet:  Ta­nul­má­nyok Köl­csey Fe­renc Nem­ze­ti ha­gyo­má­nyok című írá­sá­ról, szerk. Fó­rizs Ger­gely, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2012 (Ha­gyo­mány­fris­sí­tés, 1).

Je­len kö­tet szer­zői Köl­csey Fe­renc Nem­ze­ti ha­gyo­má­nyok cí­men is­mert írá­sá­nak új­ra­ol­va­sá­sá­ra vál­lal­koz­nak. A ta­nul­má­nyok vál­to­za­tos ki­in­du­ló­pon­tú (klasszika-filológiai, esz­me­tör­té­ne­ti, kri­ti­ka­tör­té­ne­ti, tu­do­mány­tör­té­ne­ti, folk­lo­risz­ti­kai, fi­lo­zó­fia­tör­té­ne­ti és iro­da­lom­tör­té­ne­ti), de min­den eset­ben szö­veg­kö­ze­li elem­zé­sei a tár­gyalt szö­veg új ér­tel­me­zé­si le­he­tő­sé­ge­i­nek meg­te­rem­té­sén túl hoz­zá­já­rul­nak a bölcsészeudományok egyes mód­szer­ta­ni be­ideg­ző­dé­se­i­nek felülvizsgálatához.

Szívből jövő emlékezet

So­ro­zat­szer­kesz­tő

Fó­rizs Gergely

A kö­tet a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Könyv- és Fo­lyó­irat­ki­adó Bizosága tá­mo­ga­tá­sá­val je­lent meg.

A bo­rí­tón: a ka­lot­adá­mo­si re­for­má­tus temp­lom szó­szék­ko­sa­rá­nak kazeája (Mi­hály Fe­renc fo­tó­ja nyomán)

Köny­vünk a Cre­a­tive Com­mons Ne­vezd meg ! – Ne add el ! – Így add to­vább! . Ma­gyar­or­szág Li­cenc (http://creativecommons.org/licenses/by−nc−sa/2.5/hu/) fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó. A kö­te­te­ink hon­la­punk­ról le­tölt­he­tők. Él­jen jogaival!

HU ISSN 2063–8361

ISBN 978 963 7341 94 6

Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa

Tör­del­te : He­ge­düs Béla

Letöltés egyben

Különnyomatok

(cím­ne­gyed + ta­nul­mány + tel­jes kö­tet irodalomjegyzéke)

A Ha­gyo­mány­fris­sí­tés az MTA Bölcsészeudományi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te XIX. Szá­za­di Osz­tá­lyá­nak könyv­so­ro­za­ta, mely­nek kö­te­tei egy-egy . szá­za­di ma­gyar iro­dal­mi szö­veg­ről kö­zöl­nek ta­nul­má­nyo­kat. A vizs­gá­lat tár­gyá­ul olyan írás­mű­ve­ket vá­lasz­tunk, ame­lyek köz­vet­len vagy köz­ve­te mó­don je­len­ko­ri ön­ér­tel­me­zé­sünk alap­szö­ve­ge­i­vé vál­tak, vagy ép­pen a ká­no­non kí­vül­ről já­rul­tak hoz­zá a ha­gyo­mány rend­sze­ré­nek ala­ku­lá­sá­hoz. A Ha­gyo­mány­fris­sí­tés cím­ben imp­li­kált szem­lé­let­mód sze­rint – vál­lal­va a ha­gyo­mány­ban való ben­ne­ál­lás és a róla foly­ta­to be­széd egy­ide­jű­sé­gé­vel járó mód­szer­ta­ni ké­te­lye­ket – le­het­sé­ges kritikai-elemző mó­don meg­szó­lal­nunk a sa­ját­nak érze örökségről.

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?