Török Zsuzsa könyvéről

január 18th, 2012 § 0 comments

Autoreferátum

Tö­rök Zsu­zsa, Pe­te­lei Ist­ván és az iro­da­lom saj­tó­kö­ze­ge (Média- és tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti elem­zés), Bu­da­pest, Rá­ció Ki­adó, 2011.

A 19. szá­zad má­so­dik fele és a szá­zad­for­du­ló iro­dal­má­nak egyik kép­vi­se­lő­je, a ma­ros­vá­sár­he­lyi szü­le­té­sű Pe­te­lei Ist­ván (1852–1910) leg­in­kább no­vel­lás­kö­te­tei alap­ján is­mert a ma­gyar iro­da­lom­ban. No­vel­lisz­ti­ká­ját azon­ban, akár­csak kor­tár­sai ese­té­ben, a 19. szá­zad má­so­dik fe­lé­nek saj­tó­iro­dal­ma is be­fo­lyá­sol­ta. A mo­nog­rá­fia média- és tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti szem­pon­to­kat ér­vé­nye­sít­ve mu­tat­ja be az írói pá­lyá­nak a kü­lön­bö­ző pub­li­ká­ci­ós kö­ze­gek­kel való kap­cso­la­tát, fi­gye­lem­mel kí­sé­ri az iro­da­lom­hasz­ná­lat adott tör­té­ne­ti kon­tex­tu­sá­hoz való iga­zo­dás, az ol­va­só­kö­zön­ség­gel való kap­cso­lat­te­rem­tés, az írói pá­lyán való ér­vé­nye­sü­lé­si stra­té­gi­ák és az iro­da­lom­hoz való vi­szony­ban sze­re­pet ját­szó szo­ci­a­li­zá­ci­ós kör­nye­zet kérdését.

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?