Margonauták

augusztus 14th, 2009 § 0 comments

reciti könyv

Amb­rus Ju­dit, Bá­rány Ti­bor, Csör­sz Ru­men Ist­ván, He­ge­düs Béla és Vad­er­na Gá­bor, szerk. Mar­go­na­u­ták: Írá­sok Mar­gócsy Ist­ván 60. szü­le­tés­nap­já­ra. Bu­da­pest: rec.iti, 2009.

Mar­gócsy Ist­ván hat­van­éves lett. Je­len kö­tet ezt ün­nep­li. Ün­nep­li min­den betű és vessző, pon­tos­vessző és fel­ki­ál­tó­jel, min­den be­kez­dés és min­den kép is, és ter­mé­sze­te­sen, ha ma­radt ben­ne saly­tó­hi­ba, ak­kor az is jú­li­us 23-át ün­nep­len­dő ma­radt a könyv­ben. Ün­nep­lik hat­van tu­dós ta­nul­má­nyok (tes­sen össze­szá­mol­ni, ez ak­kor is hat­van, ha nem annyi­nak lát­szik), és ün­nep­lik ver­sek, no­vel­lák, esszék, meg per­sze egy mar­gi­ná­lia is őt ünnepli.

So­kan sze­ret­tük vol­na fel­kö­szön­te­ni. Mert nagy­ra tart­juk a tu­dá­sát, a fel­ké­szült­sé­gét, az éles eszét és per­sze az utol­ér­he­tet­len hu­mo­rát. És mert so­kan tar­to­zunk neki. Köszönettel.

letöltés

tartalom

Le­töl­tés (PDF204KB)

A kü­lönnyo­ma­tok és az imp­resszum az ere­de­ti oldalon!

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–963-7341–83‑0

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?