Maróthy Szilvia recenziója Pap Balázs könyvéről

2015. november 13. § 0 hozzászólás

recenzió

Pap Ba­lázs, His­tó­ri­ák és éne­kek, Pécs, Pro Pan­no­nia, 2014.

A His­tó­ri­ák és éne­kek a töb­bessz­ám sze­rény­sé­gé­vel je­lö­li ki Pap Ba­lázs kö­te­té­nek tár­gyát. A Fa­bu­la és his­tó­ria, A vers, vagy a Ma­gyar vers­szak cí­mek egy­sze­rű nagy­sze­rű­sé­gé­vel szem­ben a szer­ző a tel­jes­ség he­lyett a ré­szek­re irá­nyít­ja fi­gyel­mét (egy ko­ráb­bi cik­két pa­ra­fra­ze­ál­va: a ré­szeg-ész he­lyett a rész-egészt he­lye­zi elő­tér­be).
» To­vább a tel­jes szövegre «