Kis Orsolya recenziója Nonna Benyevolenszkaja monográfiájáról

2015. november 18. § 0 hozzászólás

recenzió

Беневоленская, Н. П., Русский литературный постмодернизм: Истоки и предпосылки [Orosz iro­dal­mi poszt­mo­dern: Ere­det és előz­mé­nyek], Спб., Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2010 (Серия «Современный литературный процесс». Вып. 1.)

Hon­nan buk­kant elő az orosz iro­dal­mi poszt­mo­dern?” – te­szi fel a kér­dést Non­na Beny­evo­lensz­ka­ja, a Szent­pé­ter­vá­ri Ál­la­mi Egye­tem 20. szá­za­di iro­da­lom tan­szé­ké­nek pro­fesszo­ra 2010-ben meg­je­lent köny­vé­ben. Kö­te­te egy olyan, A kortárs iro­dal­mi fo­lya­mat cí­met vi­se­lő kö­tet­so­ro­zat nyi­tó­da­rab­ja, amely­nek kö­zép­pont­já­ban orosz poszt­mo­dern próza‑, vers- és drá­ma­szö­ve­gek elem­zé­se és ér­tel­me­zé­se áll.
» To­vább a tel­jes szövegre «