Máté Ágnes recenziója Kasza Péter kötetéről

2015. november 23. § 0 hozzászólás

recenzió

Ka­sza Pé­ter, Egy kor­szak­vál­tás szem­ta­nú­ja: Bro­da­rics Ist­ván pá­lya­ké­pe, Kro­nosz Kiadó–Magyar Tör­té­nel­mi Tár­su­lat, Pécs–Budapest, 2015.

2015-ben új élet­raj­zi so­ro­za­tot in­dí­tott a pé­csi Kro­nosz Ki­adó a Ma­gyar Tör­té­nel­mi Tár­su­lat­tal együtt­mű­kö­dés­ben Szi­lu­ett Kor­sze­rű tör­té­nel­mi élet­raj­zok cím­mel. A so­ro­zat mind­járt öt kö­tet­tel je­lent­ke­zett, ame­lyek kö­zül há­rom kora új­ko­ri tör­té­ne­ti sze­mé­lyi­ség élet­raj­zá­val fog­lal­ko­zik (Kö­ven­di Szé­kely Ja­kab, Vár­day Pál, Bro­da­rics Ist­ván), ket­tő pe­dig a hu­sza­dik szá­za­di Ma­gyar­or­szág két fon­tos po­li­ti­ku­sá­nak (Da­rá­nyi Kál­mán és Kle­bels­berg Kuno) arc­ké­pét szán­dé­ko­zik meg­raj­zol­ni a leg­újabb ku­ta­tá­sok fé­nyé­ben.
» To­vább a tel­jes szövegre «