The difficulty of reading “drawings of light” and images. An unusual review – by Balázs Devescovi

2023. március 25. § 0 hozzászólás

review

Ros­ti., ed. Éva Fisli – Be­at­rix Len­gyel. Bu­da­pest: Ma­gyar Nem­ze­ti Mú­ze­um, 2021.

In 1858, Gusz­táv Kelety (called Klet­te at the time) crea­ted an oil paint­ing of his ten-year-old stu­dent, Lo­ránd Eöt­vös, who la­ter be­came a fa­mous phy­si­cist. Pre­sum­ably du­ring the 1850s or 1860s, and pos­sibly at the re­quest of his student’s father, Jó­zsef Eöt­vös, he crea­ted a whole se­ri­es of wa­ter­colo­urs de­pic­ting Ba­ron Eötvös’s vil­la in Sváb­hegy (Swa­bi­an Hill) and its sur­round­ing area. The Eöt­vös fa­mily, as well as Ágos­ton Trefort’s fa­mily, used to spend the war­mer part of the year here bet­ween May and Oc­to­ber.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Tóth Kálmán recenziója Wéber Antal Magyarország 1514-ben és 1848-ban című könyvéről

2015. május 27. § 0 hozzászólás

recenzió

Wé­ber An­tal, Ma­gyar­or­szág 1514-ben és 1848-ban: Tör­té­nel­mi re­gény vagy re­gé­nyes tör­té­ne­lem, Bu­da­pest, Ar­gu­men­tum Ki­adó, 2011 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti Fü­ze­tek, 169)

Wé­ber An­tal utol­só – még éle­té­ben meg­je­lent – mun­ká­já­nak címe két év­szá­mot emel ki Ma­gyar­or­szág his­tó­ri­á­já­ból: 1514-et és 1848-at, me­lyek­hez a csat­la­ko­zó al­cím a je­lölt tör­té­nel­mi ese­mé­nye­ken túl­mu­ta­tó kon­no­tá­ci­ó­kat kap­csol, fel­idéz­ve az ol­va­só­ban két 19. szá­za­di ma­gyar író, Eöt­vös Jó­zsef és Jó­kai Mór alak­ját.
» To­vább a tel­jes szövegre «