Tóth Ferenc recenziója Kovács Eszter monográfiájáról

2015. október 2. § 0 hozzászólás

recenzió

Ko­vács Esz­ter, La Cri­ti­que du voyage dans la pen­sée de Dide­rot: De la fic­ti­on au dis­co­urs phi­lo­sop­hi­que et po­li­ti­que, Pa­ris, Ho­no­ré Cham­pi­on, 2015.

A pá­ri­zsi Ho­no­ré Cham­pi­on ki­adó köny­ves­bolt­ja egyi­ke a fran­cia nyel­vű nem­zet­kö­zi hu­mán tu­do­má­nyos­ság rep­re­zen­ta­tív fó­ru­ma­i­nak. Aki ide be­tér, biz­to­san nagy ér­dek­lő­dés­sel for­gat­ja a leg­újabb böl­csé­szet­tu­do­má­nyi ter­mé­ke­ket, s ol­va­sói lel­ke­se­dé­sé­nek egye­dül a köny­vek bor­sos ára szab­hat ha­tárt. A rue Corneille-en ta­lál­ha­tó pa­ti­nás bolt ki­ra­ka­tá­ban sze­re­pel­ni nagy szak­mai meg­tisz­tel­te­tés még a ne­ves fran­cia fi­lo­ló­gu­sok­nak is. Kü­lö­nö­sen nagy öröm szá­munk­ra, ha ma­gyar szer­zők mű­ve­i­vel is ta­lál­koz­ha­tunk a pol­co­kon.
» To­vább a tel­jes szövegre «