Egy kiállítás képei: Paraizs Júlia könyvismertetése

2014. december 26. § 0 hozzászólás

könyvismertetés

P. Mül­ler Pé­ter, A ma­gyar drá­ma az ez­red­for­du­lón, L’Harmattan Ki­adó, 2014.

A ne­ves dráma- és szín­ház­tör­té­nész új port­ré­so­ro­za­ta a mű­nem ala­ku­lá­sát, sok­szí­nű­sé­gét kí­ván­ja be­mu­tat­ni az ez­red­for­du­ló kör­nyé­kén ti­zen­négy rep­re­zen­ta­tív szer­zőn ke­resz­tül. A kö­tet elő­sza­va fel­tér­ké­pe­zi a kor­társ drá­ma presz­tí­zsét, meg­je­le­né­si le­he­tő­sé­ge­it, utó­sza­va pe­dig a mun­ka előz­mé­nye­i­vel, a vá­lo­ga­tás szem­pont­ja­i­val vet szá­mot.
» To­vább a tel­jes szövegre «