Bódi Katalin recenziója az új Diderot-fordításkötetről

2015. október 13. § 0 hozzászólás

recenzió

De­nis Dide­rot, Esz­té­ti­ka – fi­lo­zó­fia – po­li­ti­ka, szerk. Ko­vács Esz­ter, Pen­ke Olga, Szász Géza, ford. Ba­lázs Pé­ter, Bartha-Kovács Ka­ta­lin, Ko­vács Esz­ter, Pen­ke Olga, Szász Géza, Szé­ke­si Dóra, Szűr Zsó­fia, Bu­da­pest, L’Harmattan Ki­adó – Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Fi­lo­zó­fia Tan­szék, 2013.

Dide­rot sa­já­tos köz­he­lye a ma­gyar iro­da­lom­tör­té­ne­ti tu­dás­nak: úgy be­szé­lünk róla, hogy jel­lem­ző­en nem is­mer­jük az élet­mű szer­te­ága­zó gaz­dag­sá­gát, s job­bá­ra csak olyan hí­vó­sza­vak­hoz kap­csol­juk a fran­cia fel­vi­lá­go­so­dás té­ma­kö­ré­ből, mint az En­cik­lo­pé­dia, az egy­ház­kri­ti­ka vagy a sza­bad­gon­dol­ko­dás. Az is ne­he­zí­ti a Diderot-életműről való ha­zai pár­be­szé­det, hogy a ma­gya­rul ol­vas­ha­tó mun­ká­i­nak szá­ma igen szű­kös: re­gé­nye­it, szín­ház­el­mé­le­ti írá­sa­it, il­let­ve fi­lo­zó­fi­ai mun­ká­i­nak vá­lo­ga­tott gyűj­te­mé­nyét tart­hat­juk csak a ke­zünk­ben.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Tóth Ferenc recenziója Kovács Eszter monográfiájáról

2015. október 2. § 0 hozzászólás

recenzió

Ko­vács Esz­ter, La Cri­ti­que du voyage dans la pen­sée de Dide­rot: De la fic­ti­on au dis­co­urs phi­lo­sop­hi­que et po­li­ti­que, Pa­ris, Ho­no­ré Cham­pi­on, 2015.

A pá­ri­zsi Ho­no­ré Cham­pi­on ki­adó köny­ves­bolt­ja egyi­ke a fran­cia nyel­vű nem­zet­kö­zi hu­mán tu­do­má­nyos­ság rep­re­zen­ta­tív fó­ru­ma­i­nak. Aki ide be­tér, biz­to­san nagy ér­dek­lő­dés­sel for­gat­ja a leg­újabb böl­csé­szet­tu­do­má­nyi ter­mé­ke­ket, s ol­va­sói lel­ke­se­dé­sé­nek egye­dül a köny­vek bor­sos ára szab­hat ha­tárt. A rue Corneille-en ta­lál­ha­tó pa­ti­nás bolt ki­ra­ka­tá­ban sze­re­pel­ni nagy szak­mai meg­tisz­tel­te­tés még a ne­ves fran­cia fi­lo­ló­gu­sok­nak is. Kü­lö­nö­sen nagy öröm szá­munk­ra, ha ma­gyar szer­zők mű­ve­i­vel is ta­lál­koz­ha­tunk a pol­co­kon.
» To­vább a tel­jes szövegre «