Széchenyi Ágnes recenziója Bíró-Balogh Tamás kötetéről

2015. december 9. § 0 hozzászólás

recenzió

Bíró-Balogh Ta­más, Mint aki a sí­nek közé esett: Kosz­to­lá­nyi De­zső élet­raj­zá­hoz, Bu­da­pest, Equin­ter, 2014 (Műút-könyvek, 17).

Ké­nyel­met­len, hogy ne mond­juk, kí­nos té­mát vá­lasz­tott gyűj­te­mé­nyes kö­te­te té­má­já­ul Bíró-Balogh Ta­más. Kö­te­té­ben Kosz­to­lá­nyi De­zső élet- és esz­me­raj­zá­nak né­hány kér­dé­sét el­ső­sor­ban az Uj Nem­ze­dék kö­rü­li évek­re kon­cent­rál­va vizs­gál­ja. A szer­ző mes­te­re az igen ki­vá­ló sze­ge­di iro­da­lom­tör­té­nész, Len­gyel And­rás. Dön­tő­en az ő ösz­tön­zé­sét, ko­ráb­bi ku­ta­tá­sa­i­nak foly­ta­tá­sát lát­juk a könyv­ben.
» To­vább a tel­jes szövegre «