Németh S. Katalin írása

2021. október 22. § 0 hozzászólás

recenzió

V. Lász­ló Zsó­fia, Pél­dás asszo­nyok. Női sze­re­pek vál­to­zá­sa a pro­tes­táns ha­lot­ti be­szé­dek tük­ré­ben (1711–1825). Bu­da­pest: Rá­ció Ki­adó, 2020.

V. Lász­ló Zsó­fia, Bu­da­pest Fő­vá­ros Le­vél­tá­rá­nak mun­ka­tár­sa 2012-ben véd­te meg dok­to­ri disszer­tá­ci­ó­ját, amely alap­ját ké­pez­te most meg­je­lent mo­nog­ra­fi­kus meg­kö­ze­lí­té­sű mun­ká­já­nak. Mi­vel a disszer­tá­ció az ELTE Mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti Dok­to­ri Prog­ram­ja ke­re­té­ben ké­szült, az in­ter­disz­cip­li­na­ri­tás je­gyé­ben az iro­da­lom­tör­té­nész té­ma­ve­ze­tő (Fáb­ri Anna) mel­lett, a bí­rá­lók és a kon­zu­len­sek a tör­té­net­tu­do­mány, a nép­rajz, az egy­ház­tör­té­net, a könyv- és le­vél­tár­tör­té­net leg­ki­vá­lóbb ku­ta­tói kö­zül ke­rül­tek ki. A ki­bő­ví­tett disszer­tá­ció az em­lí­tett tu­do­mány­te­rü­le­tek kép­vi­se­lő­i­nek egy­aránt nyújt­hat új­don­sá­got és szé­les­re tárt né­ző­pont­já­val a to­váb­bi ku­ta­tá­sok­nak is ins­pi­rá­ci­ót.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Németh S. Katalin írása

2019. augusztus 21. § 0 hozzászólás

könyvismertetés

P. Vásár­he­lyi Ju­dit, szerk. A re­for­má­ció köny­ves­pol­ca: Rep­re­zen­ta­tív ki­ad­vá­nyok Ma­gyar­or­szá­gon a re­for­má­ció ko­rá­ban. A Ma­gyar Könyv­szem­le és a Mokka‑R Egye­sü­let fü­ze­tei 9. Bu­da­pest: Ar­gu­men­tum Kiadó–Országos Szé­ché­nyi Könyv­tár, 2017.

Az Or­szá­gos Szé­ché­nyi Könyv­tár 2017 ok­tó­be­ré­ben, a re­for­má­ció ju­bi­le­u­mi esz­ten­de­jé­ben spe­ci­á­lis te­ma­ti­ká­jú nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­át ren­de­zett. A re­for­má­ció köny­ves­pol­ca cím sok­fé­le­kép­pen ér­tel­mez­he­tő. A re­for­má­ció ko­rá­ban ke­let­ke­zett je­len­tős mű­vek, ma­ra­dan­dó ér­té­ket lét­re­ho­zó szer­zők, ter­mé­keny nyom­dák, a kor­szak­ra jel­lem­ző mű­fa­jok be­le­tar­toz­hat­nak abba a vir­tu­á­lis gyűj­te­mény­be, ame­lyet a re­for­má­ció köny­ves­pol­cá­nak te­kint­he­tünk. Te­hát a ma­gyar­or­szá­gi tu­do­má­nyos in­téz­mé­nyek, a Szlo­vák Nem­ze­ti Könyv­tár és az Er­dé­lyi Re­for­má­tus Egy­ház­ke­rü­let Köz­pon­ti Gyűj­tő­le­vél­tá­ra mun­ka­tár­sai a fent jel­zett té­ma­kör­höz tar­to­zó­an sza­ba­don vá­laszt­hat­ták meg elő­adá­suk tár­gyát és hoz­hat­tak lét­re egy sok­szí­nű, ám még­is tar­tal­mi­lag egy­sé­get ké­pe­ző kö­te­tet.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Németh S. Katalin recenziója

2018. március 21. § 0 hozzászólás

recenzió

Lé­nárt, Or­so­lya. Der Un­ga­ris­che Kriegs-Roman: Me­di­en, Wis­sen und Fremd­wahr­neh­mung bei Eber­hard Wer­ner Hap­pel. Mit­te­le­uro­päis­che Ge­schich­te und Kul­tur, Stu­di­en­re­i­he Band 1. Wien: New Aca­de­mic Press, 2016.

Lé­nárt Or­so­lya a bu­da­pes­ti And­rássy Egye­te­men 2013-ban meg­vé­dett disszer­tá­ci­ó­já­nak át­dol­go­zott, ki­bő­ví­tett vál­to­za­ta az oszt­rák New Aca­de­mic Press közép-európai tör­té­nel­met és kul­tú­rát fel­dol­go­zó so­ro­za­tá­nak első kö­te­te­ként je­lent meg. A szer­ző té­ma­vá­lasz­tá­sa hi­ány­pót­ló új­don­ság a ba­rokk kor ger­ma­nisz­ti­ká­já­ban, a né­met és a ma­gyar mű­ve­lő­dés­tör­té­net­ben egy­aránt.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Németh S. Katalin írása egy, a 18. században magyarra fordított „Petrarcha Ferenc”-mű mai kiadásáról

2016. január 30. § 0 hozzászólás

recenzió

Pet­rar­cha Fe­renc, A jó sze­ren­csé­nek és a sze­ren­csét­len­ség­nek or­vos­sá­ga­i­ról. Szé­kely Lász­ló for­dí­tá­sa (1760–1762), s. a. r. és a jegy­ze­te­ket írta Bíró Csil­la, Len­gyel Réka, Máté Ág­nes, ta­nul­mány Len­gyel Réka, Máté Ág­nes, lek­to­rál­ta és az elő­szót írta Szö­ré­nyi Lász­ló, Sze­ged, Lazi Könyv­ki­adó, 2015 (Szö­ve­gek és ta­nul­má­nyok a neo­la­tin fi­lo­ló­gia köréből).

A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Klasszika-Filológiai és Neo­la­tin Tan­szé­ké­nek mű­he­lyé­ből olyan vas­kos kö­tet ke­rült ki, amely alatt le­sza­kad az asz­tal. A nem ta­gad­ha­tó fi­zi­kai tény rög­zí­té­sén túl a re­cen­zens fel­ada­ta an­nak meg­vizs­gá­lá­sa, va­ló­ban „kor­sza­kos, sú­lyos, je­len­tős, ne­héz” kiadvány‑e a leg­újabb, va­ló­já­ban azon­ban a leg­ré­gibb tel­jes ma­gyar Petrarca-prózafordítás?
» To­vább a tel­jes szövegre «

Németh S. Katalin könyvismertetése

2013. február 11. § 0 hozzászólás

könyvismertetés

Ka­to­li­kus in­téz­mé­nyi könyv­tá­rak Ma­gyar­or­szá­gon: Fe­ren­ces könyv­tá­rak 1680–1750, s. a. r. Zva­ra Edi­na, Bu­da­pest, Or­szá­gos Szé­ché­nyi Könyv­tár, 2008 (Adat­tár XVIXVIII. szá­za­di szel­le­mi moz­gal­ma­ink tör­té­ne­té­hez, 19/3).

A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Könyv­tár­tu­do­má­nyi Tan­szé­kén ké­szült és az Or­szá­gos Szé­ché­nyi Könyv­tár ki­adá­sá­ban je­lent meg az Adat­tár XVIXVIII. szá­za­di szel­le­mi moz­gal­ma­ink tör­té­ne­té­hez c. so­ro­zat 19/3. szá­mú kö­te­te, amely a magán- és köz­gyűj­te­mé­nyek ko­ra­új­ko­ri könyv­jegy­zé­kei kö­zül a fe­ren­ces könyv­tá­rak fenn­ma­radt könyv­lis­tá­it adja közre.


» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.

Németh S. Katalin írása a Köleséri Sámuel-levelezéskötetről

2012. október 30. § 0 hozzászólás

Könyvismertetés

Jakó Zsig­mond, Kö­le­sé­ri Sá­mu­el tu­do­má­nyos le­ve­le­zé­se: 1709–1732, szerk. Font Zsu­zsa, a la­tin szö­ve­get gon­doz­ta, a re­gesz­tá­kat írta Ma­gyar Lász­ló And­rás, Ko­lozs­vár, Er­dé­lyi Múzeum-Egyesület, 2012 (Kö­le­sé­ri­á­na, 1).

Kö­le­sé­ri Sá­mu­el (1663–1732) le­ve­le­zés­kö­te­té­nek rö­vid is­mer­te­té­se előtt arra kell fel­hív­ni a fi­gyel­met, hogy az Er­dé­lyi Múzeum-Egyesület új so­ro­za­tot in­dí­tott a 18. szá­za­di er­dé­lyi po­li­hisz­tor élet­mű­vé­nek köz­re­adá­sá­ra. Az első kö­tet a tu­do­má­nyos le­ve­le­zést tar­tal­maz­za, de ter­ve­zik a könyv­tár­jegy­zék kri­ti­kai igé­nyű új­ra­ki­adá­sát, a val­lás­kri­ti­kai és ter­mé­szet­fi­lo­zó­fi­ai mű­vek, va­la­mint az élet­raj­zi do­ku­men­tu­mok össze­gyűj­té­sét, fel­dol­go­zá­sát is.


» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.

Németh S. Katalin írása az Obsidio Agriae anno 1552 című kötetről

2009. május 13. § 0 hozzászólás

könyvismertetés

Ob­si­dio Ag­riae anno 1552: Tex­te zur Re­zept­ion ei­nes un­ga­ris­c­hen Ge­schichtsst­of­fes, hrsg. von Pé­ter LŐKÖS, Gá­bor TÜSKÉS, Eger, Károly-Eszterházy-Hochschule, 2008.

Hely­tör­té­net, re­cep­ció­tör­té­net, ha­zai és nem­zet­kö­zi ku­ta­tás egy­aránt ér­dek­lő­dés­sel fo­gad­hat­ja az egri Esz­ter­há­zy Ká­roly Fő­is­ko­la ok­ta­tó­i­nak, Lő­kös Pé­ter­nek és Tüs­kés Gá­bor­nak a szö­veg­gyűj­te­mé­nyét, amely Eger vá­rá­nak 1552. évi ost­ro­má­ról gyűj­tött össze ed­dig együt­te­sen nem pub­li­kált szö­ve­ge­ket. A né­met nyel­vű be­ve­ze­tő­vel és jegy­ze­tek­kel el­lá­tott ki­ad­vány el­ső­sor­ban e nyelv­te­rü­let ku­ta­tó­i­ra szá­mít, a kö­zölt szö­ve­gek la­tin, né­met és olasz nyel­ven íród­tak.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.