Tükrök között: Tüskés Tibor levelesládájából

2014. szeptember 16. § 0 hozzászólás

autoreferátum

Tük­rök kö­zött: Tüs­kés Ti­bor le­ve­les­lá­dá­já­ból, vá­lo­gat­ta, szer­kesz­tet­te, a jegy­ze­te­ket írta Tüs­kés Gá­bor, saj­tó alá ren­dez­te, a vá­lo­ga­tást és a jegy­ze­te­ket ki­egé­szí­tet­te Si­mon Zsu­zsan­na, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas Ki­adó – MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont, 2014.

A kö­tet mint­egy há­rom­száz, 1950–2007 kö­zött Tüs­kés Ti­bor­hoz írt, ed­dig túl­nyo­mó­részt kö­zö­let­len le­ve­let tar­tal­maz idő­rend­ben, ma­gya­rá­zó jegy­ze­tek­kel ki­egé­szít­ve.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.

Tüskés Gábor új könyvéről

2013. december 11. § 0 hozzászólás

autoreferátum

Tüs­kés Gá­bor, Ha­gyo­mány és kri­ti­ka: Köny­vek, köny­bí­rá­la­tok a kora új­ko­ri eu­ró­pai iro­da­lom és mű­ve­lő­dés tör­té­ne­té­hez, Bu­da­pest, MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont, 2013.


» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.

Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil – Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile – Transmission de la littérature et interculturalité en exil

2012. november 9. § 0 hozzászólás

Autoreferátum

Li­te­ra­turt­rans­fer und In­ter­kul­t­u­ra­lität im Exil: Das Werk von Ke­le­men Mi­kes im Kon­text der eu­ro­päis­c­hen Aufklä­rung – Trans­mis­si­on of Li­te­ra­tu­re and In­ter­cul­t­u­ral Dis­co­ur­se in Exi­le: The Work of Ke­le­men Mi­kes in the Con­text of Euro­pe­an En­ligh­ten­ment – Trans­mis­si­on de la lit­té­ra­tu­re et in­ter­cul­t­u­ra­li­té en exil: L’œuvre de Ke­le­men Mi­kes dans le con­tex­te des Lu­miè­res eu­ro­pé­ennes, Hrsg./ed./éd. Gá­bor Tüs­kés, un­ter Mi­tar­be­it von / in col­la­bo­ra­ti­on with / en co­o­pé­r­ati­on avec Ber­nard Adams, Thi­er­ry Fo­uil­le­ul, Klaus Hab­er­kamm, Bern · Ber­lin · Bru­xel­les · Frank­furt am Main · New York · Ox­ford · Wien, Pe­ter Lang, 2012.

Di­e­ser Band prä­sen­ti­ert die Er­geb­nis­se ei­nes in­ter­na­ti­o­nalen Kol­lo­qu­i­ums, wel­ches zum Werk ei­nes ga­l­an­ten Au­tors der un­ga­ris­c­hen Früha­ufklä­rung, Ke­le­men Mi­kes, im Ok­to­ber 2011 in Bu­da­pest statt­ge­fun­den hat. Sei­ne Bri­e­fe aus der Tür­kei stel­len ein Ha­upt­werk der eu­ro­päis­c­hen Brief­literatur im 18. Jahr­hun­dert dar. Zum Œuvre ge­hö­ren auch die Adap­ta­ti­onen von zwölf Pro­sa­wer­ken aus dem Franz­ö­sis­c­hen ins Un­ga­ris­che, u. a. ein No­v­el­lenzyklus von Mme de Go­mez so­wie meh­re­re Wer­ke der mo­ral­di­dak­tis­c­hen Pro­sa, der zeit­gen­ös­sis­c­hen Exe­ge­tik, der Historiogra­phie und der ge­ist­li­chen Literatur.


» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.

Író a száműzetésben: Mikes Kelemen

2012. november 8. § 0 hozzászólás

autoreferátum

Író a szám­űze­tés­ben: Mi­kes Ke­le­men, szerk. Tüs­kés Gá­bor, mun­ka­tár­sak Csör­sz Ru­men Ist­ván, He­ge­düs Béla, Len­gyel Réka, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas Könyv­ki­adó, 2012 (His­to­ria Lit­teraria, 28).

Mi­kes Ke­le­men ha­lá­lá­nak 250. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból az MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te Li­te­ra­turt­rans­fer und In­ter­kul­t­u­ra­lität im Exil: Das Werk von Ke­le­men Mi­kes im Kon­text der  eu­ro­päis­c­hen Aufklä­rung cím­mel nem­zet­kö­zi tu­do­má­nyos ta­nács­ko­zást és Humboldt-kollégiumot ren­de­zett 2011. ok­tó­ber 12–15. kö­zött az MTA Szék­há­zá­ban és az Illyés Gyu­la Ar­chí­vum­ban. A ta­nács­ko­zá­son negy­ven elő­adás hang­zott el fran­cia, an­gol, né­met, olasz, tö­rök és ma­gyar szak­em­be­rek­től. A kon­fe­ren­cia meg­ren­de­zé­sét in­do­kol­ta, hogy a szám­űze­tés, a kül­ső és bel­ső emig­rá­ció lét­hely­ze­te a 20. szá­za­di em­ber  egyik alap­ve­tő ta­pasz­ta­la­ta, amely vi­lág­szer­te gaz­dag és vál­to­za­tos mű­vé­sze­ti al­ko­tá­so­kat in­du­kált. A ta­nács­ko­zás fő cél­ja volt, hogy hoz­zá­já­rul­jon Mi­kes élet­mű­vé­nek jobb meg­is­me­ré­sé­hez és elő­se­gít­se a Mikes-kutatás ered­mé­nye­i­nek nem­zet­kö­zi össze­füg­gés­be helyezését.


» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.