Benda Mihály írása

2017. május 31. § 0 hozzászólás

recenzió

Émi­lie Piton-Foucault, Zola ou la fenêt­re con­dam­née: La cri­se de la rep­ré­s­en­ta­ti­on dans les Rougon-Macquart, Rennes, Pres­ses Uni­ver­si­tai­res de Rennes, 2015.

Émi­lie Piton-Foucault Zola ou la fenêt­re con­dam­née című köny­vé­ben Zola le­írá­sa­i­nak ér­vé­nyes­sé­gét, igaz­sá­gát és va­ló­sze­rű­sé­gét is meg­kér­dő­je­le­zi. A könyv szer­ző­je sze­rint Zola Rougon-Macquart cik­lu­sá­nak vissza­té­rő mo­tí­vu­ma, hogy a sze­rep­lők te­kin­te­tét ra­bul ejti egy ab­lak, amely azon­ban in­kább aka­dá­lyoz­za a lá­tá­su­kat, mint­sem ki­te­kin­tést en­ged­ne a kül­vi­lág­ra. Ez a meg­ol­dás kész­tet­te arra a könyv szer­ző­jét, hogy új­ra­gon­dol­ja a zo­lai le­írás ob­jek­ti­vi­tá­sá­nak el­kép­ze­lé­sét.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Egy esztéta barangolásai a 19. század második felében – Benda Mihály írása François Brunet könyvéről

2015. december 20. § 0 hozzászólás

recenzió

Franço­is Bru­n­et, Thé­op­hi­le Gau­ti­er, éc­ri­va­in et voya­geur, Pa­ris, Ho­no­ré Cham­pi­on, 2014.

Franço­is Bru­n­et Thé­op­hi­le Gau­ti­er, éc­ri­va­in et voya­geur [Thé­op­hi­le Gau­ti­er, író és uta­zó] című köny­ve hi­ány­pót­ló. Mos­ta­ná­ig ugyan­is egyet­len mo­nog­rá­fia sem igye­ke­zett a köl­tő összes út­le­írá­sa is­me­re­té­ben a kö­zös jel­lem­ző­ket meg­ta­lál­ni. Sok szer­ző vá­lasz­tot­ta ugyan té­ma­ként Gau­ti­er ke­le­ti út­le­írá­sa­it vagy az Uta­zás Spa­nyol­or­szág­ban című mű­vét, de egyet­len iro­da­lom­tör­té­nész sem kí­sé­rel­te meg az összes úti­rajz rend­sze­re­zé­sét és jel­lem­zé­sét.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Benda Mihály írása Christopher Bains monográfiájáról

2014. december 29. § 0 hozzászólás

recenzió

Ch­ri­stop­her Ba­ins, De l’esthétisme au mo­der­n­is­me (Thé­op­hi­le Gau­ti­er, Ezra Po­und) [Az esz­té­tiz­mus­ból a mo­der­niz­mus­ba], Pa­ris, Ho­no­ré Cham­pi­on, 2012.

Ch­ri­stop­her Ba­ins a Ho­no­ré Cham­pi­on ki­adó gon­do­zá­sá­ban meg­je­lent dok­to­ri disszer­tá­ci­ó­já­ban az esz­té­tiz­mus és a mo­der­niz­mus kö­zöt­ti kap­cso­la­tot vizs­gál­ja. Ku­ta­tá­sá­nak kö­zép­pont­já­ban Thé­op­hi­le Gau­ti­er Ezra Po­und­ra gya­ko­rolt ha­tá­sa áll. A Te­xas Tech Uni­ver­sity ok­ta­tó­ja a két író po­é­ti­ká­já­ban fel­lel­he­tő kö­zös vo­ná­sok ki­eme­lé­sé­vel igyek­szik be­mu­tat­ni az esz­té­tiz­mus­ban meg­bú­vó mo­der­niz­must.
» To­vább a tel­jes szövegre «