Török Zsuzsa recenziója a magyar nyelvű Mikes-tanulmánykötetről

2013. május 7. § 0 hozzászólás

recenzió

Író a szám­űze­tés­ben: Mi­kes Ke­le­men, szerk. Tüs­kés Gá­bor, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2012 (His­to­ria lit­teraria, 28).

Mi­kes Ke­le­men ha­lá­lá­nak 250. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból az MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te Li­te­ra­turt­rans­fer und In­ter­kul­t­u­ra­lität im Exil: Das Werk von Ke­le­men Mi­kes im Kon­text der eu­ro­päis­c­hen Aufklä­rung cím­mel nem­zet­kö­zi tu­do­má­nyos kon­fe­ren­ci­át ren­de­zett 2011. ok­tó­ber 12–15. kö­zött. A ta­nács­ko­zás fő cél­ja Mi­kes élet­mű­vé­nek jobb meg­is­me­ré­se mel­lett a Mikes-kutatás ered­mé­nye­i­nek nem­zet­kö­zi össze­füg­gés­be he­lye­zé­se volt. A kon­fe­ren­ci­án el­hang­zott elő­adá­sok 2012-ben egy ma­gyar és egy több­nyel­vű (an­gol, né­met, fran­cia) ta­nul­mány­kö­tet­be szer­keszt­ve je­len­tek meg. A re­cen­zió a ma­gyar nyel­vű ta­nul­mány­kö­tet ered­mé­nye­it ismerteti.


» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.

Török Zsuzsa könyvéről

2012. január 18. § 0 hozzászólás

Autoreferátum

Tö­rök Zsu­zsa, Pe­te­lei Ist­ván és az iro­da­lom saj­tó­kö­ze­ge (Média- és tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti elem­zés), Bu­da­pest, Rá­ció Ki­adó, 2011.

A 19. szá­zad má­so­dik fele és a szá­zad­for­du­ló iro­dal­má­nak egyik kép­vi­se­lő­je, a ma­ros­vá­sár­he­lyi szü­le­té­sű Pe­te­lei Ist­ván (1852–1910) leg­in­kább no­vel­lás­kö­te­tei alap­ján is­mert a ma­gyar iro­da­lom­ban. No­vel­lisz­ti­ká­ját azon­ban, akár­csak kor­tár­sai ese­té­ben, a 19. szá­zad má­so­dik fe­lé­nek saj­tó­iro­dal­ma is be­fo­lyá­sol­ta. A mo­nog­rá­fia média- és tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti szem­pon­to­kat ér­vé­nye­sít­ve mu­tat­ja be az írói pá­lyá­nak a kü­lön­bö­ző pub­li­ká­ci­ós kö­ze­gek­kel való kap­cso­la­tát, fi­gye­lem­mel kí­sé­ri az iro­da­lom­hasz­ná­lat adott tör­té­ne­ti kon­tex­tu­sá­hoz való iga­zo­dás, az ol­va­só­kö­zön­ség­gel való kap­cso­lat­te­rem­tés, az írói pá­lyán való ér­vé­nye­sü­lé­si stra­té­gi­ák és az iro­da­lom­hoz való vi­szony­ban sze­re­pet ját­szó szo­ci­a­li­zá­ci­ós kör­nye­zet kérdését.

No tags for this post.