az örökkévalóságra valót elkészítettem…” – Mészáros Gábor a Magyar Arión című tanulmánykötetről

2013. december 20. § 0 hozzászólás

recenzió

Ma­gyar Ar­ión: Ta­nul­má­nyok Pá­ló­czi Hor­váth Ádám mű­ve­i­ről, szerk. Csör­sz Ru­men Ist­ván, He­ge­düs Béla, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2011.

2010-ben Pá­ló­czi Hor­váth Ádám szü­le­té­sé­nek 250. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból kon­fe­ren­ci­át szer­ve­zett az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te XVIII. szá­za­di Osz­tá­lyá­nak két mun­ka­tár­sa, Csör­sz Ru­men Ist­ván és He­ge­düs Béla. Ne­héz vol­na el­vi­tat­ni, hogy az em­lék­év so­rán tu­do­má­nyos té­ren e ren­dez­vény hoz­ta a leg­több új­don­sá­got. A kon­fe­ren­ci­án el­hang­zott elő­adá­sok, il­let­ve né­hány fel­ké­rés­re írt ta­nul­mány a szer­ve­zők szer­kesz­té­sé­ben 2011-ben a re­ci­ti Ki­adó­nál meg­szo­kott mó­don előbb on­line ki­adásban, majd (az MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont és a Du­nán­tú­li Re­for­má­tus Egy­ház­ke­rü­let tá­mo­ga­tá­sá­val) nyom­ta­tott kö­tet for­má­já­ban is meg­je­lent.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.