Mészáros Gábor írása

2021. december 26. § 0 hozzászólás

recenzió

Gyi­me­si Eme­se: Szend­rey Jú­lia iro­dal­mi pá­lya­fu­tá­sa. Tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti kon­tex­tu­sok. Bu­da­pest, Rá­ció Ki­adó, 2021 (Li­ga­tu­ra), 295 l.

Gyi­me­si Eme­se lát­ha­tó­an már mo­nog­rá­fi­á­ja meg­je­le­né­se előtt igye­ke­zett vál­toz­tat­ni azon a té­nyen, hogy a 19. szá­za­di női szer­zők szö­ve­gei ja­va­részt csak a ko­ra­be­li for­rá­sok­ból hoz­zá­fér­he­tők. Mi­köz­ben a női írók új­ra­ér­tel­me­zé­se egé­szen nép­sze­rű ku­ta­tá­si te­rü­let, a 19. szá­za­di női szer­zők szép­iro­dal­mi és más tí­pu­sú szö­ve­ge­i­nek ki­adá­sa vá­rat ma­gá­ra. 2018-ban Gyi­me­si Eme­se saj­tó alá ren­de­zé­sé­ben je­lent meg Szend­rey Jú­lia összes köl­te­mé­nye­i­nek ki­adá­sa, majd 2019-ben Szend­rey Jú­lia gyer­mek­ko­rá­nak és Pe­tő­fi utá­ni há­zas­sá­gá­nak és csa­lád­já­nak ed­dig jó­részt ki­adat­lan for­rá­sai.
» To­vább a tel­jes szövegre «

az örökkévalóságra valót elkészítettem…” – Mészáros Gábor a Magyar Arión című tanulmánykötetről

2013. december 20. § 0 hozzászólás

recenzió

Ma­gyar Ar­ión: Ta­nul­má­nyok Pá­ló­czi Hor­váth Ádám mű­ve­i­ről, szerk. Csör­sz Ru­men Ist­ván, He­ge­düs Béla, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2011.

2010-ben Pá­ló­czi Hor­váth Ádám szü­le­té­sé­nek 250. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból kon­fe­ren­ci­át szer­ve­zett az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te XVIII. szá­za­di Osz­tá­lyá­nak két mun­ka­tár­sa, Csör­sz Ru­men Ist­ván és He­ge­düs Béla. Ne­héz vol­na el­vi­tat­ni, hogy az em­lék­év so­rán tu­do­má­nyos té­ren e ren­dez­vény hoz­ta a leg­több új­don­sá­got. A kon­fe­ren­ci­án el­hang­zott elő­adá­sok, il­let­ve né­hány fel­ké­rés­re írt ta­nul­mány a szer­ve­zők szer­kesz­té­sé­ben 2011-ben a re­ci­ti Ki­adó­nál meg­szo­kott mó­don előbb on­line ki­adásban, majd (az MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont és a Du­nán­tú­li Re­for­má­tus Egy­ház­ke­rü­let tá­mo­ga­tá­sá­val) nyom­ta­tott kö­tet for­má­já­ban is meg­je­lent.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.