Major Ágnes írása

2023. november 9. § 0 hozzászólás

recenzió

Lud­mán Ka­ta­lin és Rad­nai Dá­ni­el Sza­bolcs, szerk. „A rej­te­lem volt az író­sá­ga…”: A ködlovag-jelenség tör­té­ne­ti, po­é­ti­kai és biogra­fi­kus ve­tü­le­tei a szá­zad­for­du­ló­tól nap­ja­in­kig. Mis­kolc: Mis­kol­ci Egye­tem Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Dok­to­ri Is­ko­la, 2022.

A 2022 már­ci­u­sá­ban a Mis­kol­ci Egye­tem Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ka­rán meg­ren­de­zett iro­da­lom­tu­do­má­nyi ta­nács­ko­zás elő­adá­sa­i­nak szer­kesz­tett vál­to­za­ta­it köz­lő ta­nul­mány­gyűj­te­mény azon kon­fe­ren­cia­ki­ad­vá­nyok so­rá­ba tar­to­zik, me­lyek jól át­gon­dolt, ko­he­rens kon­cep­ci­ó­val ren­del­kez­nek, ere­de­ti kér­dés­fel­te­vé­sek­re ere­de­ti vá­lasz­le­he­tő­sé­ge­ket kí­nál­nak, s egy­út­tal ben­nük rej­lik a po­ten­ci­ál, hogy a kö­zép­pont­ba emelt prob­lé­ma­kört vizs­gá­ló ku­ta­tók fon­tos és irány­mu­ta­tó re­fe­ren­cia­mű­ve le­gyen. A ködlovag-terminust irodalom- és be­fo­ga­dás­tör­té­ne­ti, po­é­ti­kai vagy épp élet­raj­zi ke­ret­ben kö­rül­já­ró kö­tet­ben ta­pasz­talt tu­dó­sok és fi­a­tal, pá­lyá­juk ele­jén álló ku­ta­tók írá­sai, össze­fog­la­ló, át­te­kin­tő jel­le­gű szö­ve­gek, il­let­ve eset­ta­nul­má­nyok vált­ják egy­mást.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Major Ágnes írása

2023. szeptember 28. § 0 hozzászólás

recenzió

Szé­ná­si Zol­tán. Tex­to­ló­gia és in­terp­re­tá­ció: Fi­lo­ló­gi­ai és szö­veg­kri­ti­kai vizs­gá­ló­dá­sok Ba­bits Mi­hály 1916 és 1920 kö­zött ke­let­ke­zett ver­sei kap­csán. Bu­da­pest: Uni­ver­si­tas Könyv­ki­adó, 2022.

A Babits-versek kri­ti­kai ki­adá­sa­i­nak mun­ká­la­tai az utób­bi né­hány év­ben új len­dü­le­tet kap­tak. A Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­ben zaj­ló filológiai-textológiai mű­hely­mun­ka már szá­mos ered­ményt tud­hat ma­gá­é­nak, a saj­tó alá ren­de­zést érin­tő, a Babits-életmű ré­te­ge­it fel­tá­ró vizs­gá­la­tok pe­dig je­len­leg is foly­nak. Szé­ná­si Zol­tán ta­nul­mány­kö­te­te en­nek a ku­ta­tás­nak a fi­gye­lem­re­mél­tó ered­mé­nye­it köz­li, el­ső­sor­ban Ba­bits 1916 és 1920 kö­zött ke­let­ke­zett ver­se­i­nek vizs­gá­la­tán ke­resz­tül, ám mód­sze­rei és meg­lá­tá­sai a tel­jes Babits-filológia mű­ve­lői, sőt más köl­tői vagy írói élet­mű­vek­kel fog­lal­ko­zó fi­lo­ló­gu­sok és tex­to­ló­gu­sok szá­má­ra is hasz­no­sak le­het­nek.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Hiányból eredő többlet – Major Ágnes recenziója

2018. november 7. § 0 hozzászólás

recenzió

Wirágh And­rás. Chol­no­ky Vik­tor, a szép­író: Írás­gya­kor­la­tok – pub­li­ká­lá­si stra­té­gia – ko­rai re­cep­ció. Tem­pe­völgy köny­vek 24. Ba­la­ton­fü­red: Ba­la­ton­fü­red Vá­ro­sért Köz­ala­pít­vány, 2017.

Bár az el­múlt évek­ben az iro­da­lom­tör­té­ne­ti ér­dek­lő­dés nem hagy­ta fi­gyel­men kí­vül Chol­no­ky Vik­tor mun­kás­sá­gát – ezt tá­maszt­ja alá a Wi­rágh And­rás kö­te­té­nek füg­ge­lé­ke­ként köz­re­adott, az 1995-ös év­től kez­dő­dő Cholnoky-bibliográfia –, két­ség­te­len, hogy Chol­no­ky nem tar­to­zik a leg­elem­zet­tebb szer­zők közé. Wi­rágh át­fo­gó kis­mo­nog­rá­fi­á­ja te­hát min­den bi­zonnyal hi­ány­pót­ló fel­adat­ra vál­lal­ko­zott, s azon túl, hogy el­ső­sor­ban a szép­író Chol­no­ky Vik­tort he­lye­zi vizs­gá­ló­dá­sá­nak kö­zép­pont­já­ba, ké­pet kap­ha­tunk a szá­zad­for­du­lós saj­tó mű­kö­dé­sé­ről, leg­in­kább pe­dig a szö­ve­gek több­szö­rös pub­li­ká­lá­sá­nak gya­kor­la­tá­ról is.
» To­vább a tel­jes szövegre «