Latinitas Polona

2014. április 28. § 0 hozzászólás

reciti könyv

La­ti­nit­as Po­lo­na: A la­tin nyelv sze­re­pe és je­len­tő­sé­ge a tör­té­nel­mi Len­gyel­or­szág kora új­ko­ri iro­dal­má­ban, szerk. Bé­kés Eni­kő, Szi­lá­gyi Emő­ke Rita, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2014.

Borito

Je­len kö­tet a Var­sói Egye­tem Len­gyel­or­szá­gi és Kelet-Közép-Európai An­tik Ha­gyo­má­nyok Ku­ta­tó­köz­pont­ja (OBTA UW) és az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te kö­zöt­ti együtt­mű­kö­dés­nek kö­szön­he­tő­en lát nap­vi­lá­got. A ta­nul­mány­kö­tet cél­ja, hogy be­mu­tas­sa a ma­gyar kö­zön­ség­nek a len­gyel­or­szá­gi neo­la­ti­ni­tás­sal fog­lal­ko­zó ku­ta­tók utób­bi év­ti­ze­dek­ben ke­let­ke­zett ta­nul­má­nya­it, ame­lye­ket ed­dig még nem for­dí­tot­tak le az ún. kong­resszu­si nyel­vek­re.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.

Békés Enikő és Tóth Zsombor írása

2012. június 13. § 0 hozzászólás

Recenzió

Von­zá­sok és vá­lasz­tá­sok: a könyv­tár di­csé­re­te. Szöveg–Emlék–Kép, szerk. Boka Lász­ló és P. Vá­sár­he­lyi Ju­dit, Bp., OSZK-Gondolat, 2011 (Bib­li­ot­he­ca Sci­en­tiae et Artis).

A kö­tet címe vég­ső so­ron a re­cen­zen­sek el­té­rő ál­lás­pont­ja­i­nak és ol­va­sa­ta­i­nak met­szés­pont­sze­rű ta­lál­ko­zá­sa­it (is) jel­zi, hi­szen a kom­men­tál­va olvasás-írás négy­ke­zes pra­xi­sa kü­lön­le­ges szak­mai él­mény le­nyo­ma­tát hagy­ta ben­nünk. Ez is egy emlék/kép, me­lyet e re­cen­zió váz­la­tos, ön­ké­nye­sen vá­lo­ga­tó szem­lé­je szö­ve­ge­sít meg. Már a cím­ben ki­hang­sú­lyo­zott szöveg–emlék–kép fo­ga­lom­hár­mas olyan re­lá­ci­ót pro­po­nál, mely­nek el­mé­le­ti ke­re­té­be vál­to­za­tos és gaz­dag stú­di­u­mok egész sora il­lesz­ke­dik. Va­ló­ban, a ta­nul­mány­kö­tet az in­ter­me­dia­li­tás és in­ter­disz­cip­li­na­ri­tás olyan im­po­záns ho­ri­zont­ját tár­ja fel az ol­va­só előtt, amely egy­ér­tel­műn a ta­nul­mány­kö­tet­hez köti a könyv­tár fo­gal­má­nak in­téz­mé­nyi, szel­le­mi, in­tel­lek­tu­á­lis, ér­zel­mi – sőt sze­mé­lyes kon­no­tá­ci­ó­it s re­fe­ren­ci­á­it. Az egyes ta­nul­má­nyok diszciplinárisan/módszertanilag is el­té­rő dis­kur­zu­sai egy for­rás, ese­mény, sze­mély, in­téz­mény adott mé­di­u­mok­hoz köt­he­tő, vagy ezek­ben do­ku­men­tá­ló­dó, rep­re­zen­tá­ló­dó nar­rá­ci­ó­it összegzik.


» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.